20210927 103054ДЕЧЈА НЕДЕЉА                ДЕЧЈА НЕДЕЉА             ДЕЧЈА НЕДЕЉА

 

 

Дечја недеља 2021. године почела је јуче, под слоганом   -     “Дете је дете, да га волите и разумете”.

Традиција Дечје недеље је веома дуга – на овим просторима се обележава

од 1934. године, а од 1987. године је на предлог организације Пријатељи деце

Србије уведена у Закон о друштвеној бризи о деци.

Oд 2018. године се налази у Закону о финансијској подршци породица са децом.

И ова Дечја недеља је прилика да децa остану у средишту друштвених настојања да буду заштићена и

срећна, да живе у подстицајном, здравом и сигурном окружењу у коме могу да остваре максимум својих

потенцијала, а то се постиже континуираном бригом о заштити, унапређењу и промоцији дечијих права у

којој учествују сви релевантни друштвени актери.

Стога ће ове године, Дечја недеља бити обележена под слоганом, чија инспирација су стихови песме

Дете, нашег великог песника Љубивоја Ршумовића:

                                                                         ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ

                                                            ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ*

Дечја недеља је највећа национална манифестација за децу, која се сваког октобра одржава у циљу

уједињења свих друштвених актера са циљем континуинираног побољшања положаја детета.

Она је и прилика да се укаже на постигнуто, али и на недостајуће у области промоције и заштите дечјих

права у Републици Србији.

Дечију недељу препознају и обележавају све релевантне институције образовања и културе, социјалне и

здравствене заштите. Симбол је и успешне сарадње државе, цивилних и струковних организација, као и

угледних појединаца посвећених деци у заштити дечијих права.

Дечја недеља је уједно и најрадоснија седмица у години, обележена пуним учешћем деце у свим

програмима који је прате и у којима деца имају прилику да покажу своје таленте, вештине и способности,

a одржаће се под покровитељством Министарства за бригу о породици и демографију.

Све време свог постојања манифестација прилагођава програмске циљеве актуелним потребама деце и

младих, али не мења своју мисију –

увек указујући на стварни положај детета и младих у друштву и важна питања у овој области, скрећући

пажњу на дете као носиоца права да одраста у што бољим условима,

како у породици, тако у локалној заједници и друштву у целини.

Улога Дечје недеље је и избор најактуелнијих тема за допринос даљем развоју савременог националног

система за промоцију и заштиту дечјих права.

Она подстиче унапређење положаја детета у нашем друштву кроз континуинирани развој свих услова,

и пружање финансијске, социјалне, здравствене, културне и образовне подршке за остварење ових

циљева.

Дечја недеља, такође,подстиче пуно учешће деце и младих у друштвеном животу,

сензибилишући јавност о потреби пружања једнаких шанси за свако дете,

као и у остваривању њиховог пуног потенцијала кроз слободно формирање

и изражавање мишљења о свим питањима која их се тичу, а у складу са годинама живота и зрелошћу.

Планетарни изазов настао услед пандемије COVID-19 показао је да само у атмосфери опште

сарадње свих државних органа, стручних, хуманитарних и струковних организација и удружења и

других актера, као и грађана у целини,можемо заједнички превазићи кризу, а неопходно је имати у

виду да је брига о најрањивијим групама становништва, попут деце, темељ праведног друштва.

 

 

unnamed

 

 

Ове године ће Дечја недеља бити обележена у духу заштите, унапређења и промоције свих дечјих права

и подсећања шта као друштво чинимо и чинићемо да подржимо визију света у којем свако дете има

могућност да оствари свој пуни потенцијал без дискриминације, да је заштићено, вољено и поштовано и

да има могућност да учествује у доношењу одлука које утичу на њен или његов живот, а у духу наше

традиције и Конвенције о правима детета и свих позитивних међународних и домаћих прописа.

 

Циљеви „Дечје недеље“ су:

 

– скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;

– указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце,и

остваривању њихових права;

– презентација до сада постигнутих резултата;

– указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;

– подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права, и оптимални развој

сваког детета;

– промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;

– покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији, и

остваривању њихових права.

Програмске активности, циљеви и теме Дечје недеље почивају на релевантним међународним и

националним документима и прописима, као и задацима у процесу придруживања Европској унији, а

реализују се у свим срединама, на републичком и локалном нивоу, уз пуно учешће деце и младих.

 

Основни документ за планирање и реализацију активности у току Дечје недеље је Конвенција о правима

детета Уједињених нација, усвојена 1989, а ступила на снагу 1990. године.

Генерална скупштине УН 2002.године, усвојила је и завршни документ ,,Свет по мери деце”,

који је дао јасне смернице за признавање, заштиту и промовисање права детета,

као и развој услова за њихово остваривање и заштиту.

Породичним законом у национални правни оквир уграђени су главни принципи Конвенције о правима

детета, и то: право на живот, опстанак и развој, најбољи интерес детета, право на партиципацију и

право на недискриминацију.

 

Савет за права детета, као једно од саветодавних тела Владе, активан је од 2002.године. Национални

оквир за конкретне мере које воде стварању савременог инклузивног друштва дао је Општи протокол за

заштиту деце од злостављања и занемаривања, који је Влада донела 2005. године.

Уследили су документи који доприносе социјалној и образовној инклузији све деце,

унапређују доступност образовања и подижу његов квалитет, уз посебну пажњу усмереној

ка деци из осетљивих група.

Одбор за права детета као посебно радно тело Народне скупштине РС делује од 2012. године. У 2018.

години почео је да се примењује нови Закон о финансијској подршци породица са децом. У 2020. години

усвојена је Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља од 2020. до 2023. године са припадајућим

Акционим планом за 2020. и 2021. годину.

Неопходно је хитно приступити изради нове националне стратегије у области права детета,јер је

Национални план акције за децу престао да важи 2015.одине,

а усвајање Закона о правима детета и Заштитнику права детета би донело усаглашавање постојећих

законских текстова са ратификованим међународним уговорима и обезбедио би независни механизам за

промовисање и унапређивање, контролу и координацију остваривања права детета у Србији.

 

Аутор чланка: проф.раз.наст. Сандра Еделински