На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017 и 27/2018) и члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/16), a на основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице број: 128-031-214/2016 пд 19.07.2016. године, заменик покрајинског секретара

д о н о с и:

ПРАВИЛНИК

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току школске 2018/2019. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.

Остали обавезни и факултативни облици образовно - васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада.

Члан 2.

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у петак, 21. децембра 2018. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.

Друго полугодиште почиње у уторак, 15. јануара 2019. године и завршава се:

- у петак 14. јуна 2019. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана,

- у петак, 31. маја 2019. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана.

Члан 3.

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.

Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2018/2019. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално.

Први квартал има 40, други 40, трећи 49 наставних дана.

Четврти квартал има 51 наставна данa за ученике од првог до седмог разреда, а 41 наставна дана за ученике осмог разреда.

Члан 4.

Основна музичка и балетска школа може да изводи наставу и у току шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом.

Члан 5.

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у случају ако се:

- у наставни дан обележава дан школе, или

- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије, или неке друге активности

- у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске манифестације, или

- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.

У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017 и 27/2018).

Члан 6.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње у понедељак, 24. децембра 2018. године, а завршава се у понедељак, 14. јануара 2019. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 19. априла 2019. године, а завршава се у четвртак, 02. маја 2019. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 17. јуна 2019. годибе, а завршава се у петак, 31. августа 2019. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. године.

Члан 7.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

                                                                                                      

Члан 8.

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).

У школи се обележава:

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у недељу 21. октобра 2018. године, нерадни је и ненаставни дан

- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у недељу, 11. новембра 2018. године обележава се првог наредног радног дана, понедељак 12. Новембар2018. Године као нерадни и ненаставни дан

- Свети Сава – Дан духовности, који пада у недељу, 27. јануара 2019. године и ненаставни дан

- Сретење - Дан државности, који пада у петак и суботу, 15. и 16. фебруара 2019. године, нерадни су и ненаставни дани

- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у понедељак, 22. априла 2019. године, радни је и наставни дан

- Празник рада, који пада у среду и четвртак 1. и 2. маја 2019. године, нерадни су и ненаставни дани

- Дан победе, који пада у четвртак, 9. маја 2019. године, као радни и наставни дан,

и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у петак, 28. јуна 2019. године и

радни је дан.

У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у четвртак, 8. новембра 2018. године, радни је и наставни дан.

Члан 9.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:

-    православци - на први дан крсне славе

-    припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника

-    припадници Исламске заједнице – недеља, 21. август 2018. године, на први дан Курбанског Бајрама и уторак, 04. јуна 2019. године, на први дан Рамазанског Бајрама

-    припадници Јеврејске заједнице – среда, 19. септембра 2018. године, на први дан Јом Кипура и суботу, 20. априла 2019. године на Пасху или Песах

Члан 10.

Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи  национални празници националних мањина:

- за мађарску националну заједницу:

                   *15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49

                   * 20. август - Дан Светог Стевана и

                   * 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године

- за бошњачку националну заједницу:

                 * 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе

                 * први дан Рамазанског бајрама

                 * први дан Курбанског бајрама и

                 * 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а

- за буњевачку националну заједницу:

                 * 2. фебруар - Дан великог прела

                  * 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета

                 * 15. август - Дан Дужијанце и

                 * 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена

- за хрватску националну заједницу:

                 * 19. март - благдан Светог Јосипа

                 * 15. август - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића

                 * 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и

                 * 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа

- за румунску националну заједницу:

               * 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа

               * 4. септембар - празник Велике госпојине

               * 1. децембар - Национални празник Румуније и

                 * 7. децембар - Дан националног савета.

- за русинску националну заједницу:

                 * 17. јануар - Дан Русина

- за украјинску националну заједницу:

                 * 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и

                 * 14. октобар - Дан украјинских хероја

- за македонску националну заједницу:

                 * 2. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака

                 * 8. септембар - Дан државности Републике Македоније

                 * 11. октобар - Дан борца и

                 * 16. децембар – Дан Националног савета

- за немачку националну заједницу:

               * 15. децембар - Дан оснивања националног савета.

- за ромску националну заједницу:

                 * 14. јануар -Василица

                 * 3. петак у марту - Бибија

                 * 8. април - Међународни дан Рома и

                 * 6. мај -Ђурђевдан         

- за бугарску националну заједницу:

            *3. март –Дан ослобођења од турског ропства

            *24. мај – Дан Кирила и Методија и

            *1. новембар – Дан народних будитеља

- за чешку националну заједницу:

            *4. фебруар – Дан чешке књижевности

            *28. март – Дан образовања

            *16. мај – Дан националног савета

            *28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и

            *4. октобар – Дан чешког језика

-за словачку националну заједницу

             *први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.

Члан 11.

На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту, школа је у обавези да у року од осам дана од дана завршетка квартала, писмено обавести родитеље или старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (оцене, број изостанака са наставе и изречене васпитно-дисциплинске мере). Обавештење се доставља лично, на родитељском састанку, или препорученом пошиљком.

Члан 12.

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног рада са ученицима, а у обавези је да планира реализовање допунског рада са ученицима, који заостају у савладавању наставног градива.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.

Члан 13.

   Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 12.04.2019. године и у суботу, 13.04.2019. године, а завршни испит у понедељак, 17.06.2019. године, уторак, 18.06.2019. године и среду, 19.06.2019. године.

Члан 14.

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године (субота - 30. септембар или 06. октобар 2018. године у првом полугодишту и субота 01. или 08. јун 2019. године у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример:

- одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови,

- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,

- обилазак етно кућа, историјских налазишта,

- одлазак у национални парк, природне резервате,

- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,

- активности у локалној заједници,

- спортски сусрети,

- сусрети школа,

- организован одлазак на едукативне и креативне радионице,

- организовање мини истраживачких пројеката,

- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке) и 

  слично.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету ученика међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставни дан, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је организована посета.

Члан 15.

У суботу, 17. новембра 2018. године настава се изводи према распореду часова за понедељак, у суботу 19. јануара 2019. године настава изводи према распореду часова за петак, а у суботу 04. маја 2019. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу АП Војводине", а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (''Службени гласник РС'', бр: 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), биће објављен и у ''Службеном гласнику РС''.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Број: 128-610-1/2018-01

У Новом Саду, 31.05. 2018. године

                                                                                                

                                                                 П.О. ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА

Милан Ковачевић