ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ДЕФЕКТОЛОГА

 

Активности Време Начин Учесници Одговорна  
  реализације реализације   Особа  
 
Непосредан   Индивидуалан рад на родитељи, реедукатор  
рад са свакодневно стимулацији стручни    
ученицима психомоторног развоја сарадници  
 
    ,кроз часове реедукације и      
    корективно –превентивних      
    вежби и игара      
 
Подршка почетак , Избор наставних средстава, Реедукатор реедукатор  
установама током и крај метода и самог приступа у стручни    
  шклске године раду са децом сарадници    
 
Праћење и август учешће у изради и стручни тим за директор  
вредновање током школске реализацији школског ШРП стручни тим  
рада школе развојног плана за ШРП  
године стручни тим за  
 
    Евалуација ИОП-а инклузивно    
      образовање    
 
Инструктивно свакодневно помоћ у изради ИОП-а стручни тим за реедукатор  
педагошки рад   саветодавни рад пружање инклузију    
са   подршке у стручним      
наставницима   упутствима упућивање на      
    стручну литературу      
 
Сарадња са по потреби саветодавни рад, разговор, педагог, реедукатор  
родитељима   присуство родитељским психолог    
    састанцима      
 
Рад на током године праћење нових сазнања из стручни реедукатор
стручном   подручија рехабилитације и сарадници у  
усавршавању и   њихова примена у другим школама  
истрживачком   наставном и школском раду институције  
подручију
Учешће на стручним
    скуповима, семинарима,    
    секцијама    
Учешће у раду током године стручни тим за ШРП, чланови тимова, реедукатор
стручних   стручни тим за инклузију, наставници  
органа
    стручно веће за разредну    
    наставу ,    
    наставничко веће,стручни    
    актив дефектолога,стручни    
    тим за    
    самовредновање,стручни    
    тим за израду школског    
    програма,педагошки    
    колегијум    
Сараднња са током године особа од поверења у стручни реедукатор
ужом и широм   интерресорној комисији сарадници,  
друштвеном   члан стручног тима у седам институције  
заједницом
редовних школа
    сарадња са центром за    
    социјални рад и домом    
    здравља    
Припрема за свакодневно израда наставних листића наставници, реедукатор
рад   за свако дете психолог,  
    конкретан материјал за рад педагог  
    по мери детета    
    упознавање дететових јаких    
    и слабих страна    
Вођење свакодневно писање индивидуалних   реедукатор
документациј   картона,    
    вођење дневника рада    
Извештавање децембар, јун путем извештаја о раду   реедукатор