ИНТЕГРАТИВНА И ПРОЈЕКТНА НАСТАВА                            

        

         

IMG 20211112 151133

 

 

                                                                                                     ОШ "ЈованЈовановићЗмај" Шид

                                                                                НАСТАВНА ПРИПРЕМА

                                                                                          ИНТЕГРАТИВНА И ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

                                                                            Интегрисаничасовиинтерактивнеи пројектненаставеподназивом:

                                                                                                              "Васиона"

                                    - у склопу наставе, технике и технологије, ликовне и музичке културе , географије, српског језика и логопедских 

                                               вежби,започињемо пројектне активност са циљем обједињавања знањаи вештина из наведених предмета.

                        МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: Од међупредметних компетенција користили  смо: компетенцију за учење, за сарадњу,

                        комуникативну компетенцију, вештину сарадње, естетичку и дигиталну компетенцију.

                       Разред: 5. разред

                      Датум реализације: септембар и октобар 2021.

                      Наставници:РужицаНастасићНенадовић –музичкакултура

                       Ивана Вејновић–техника и технологија

                       Сања Павић - географија, српски језик

                       МаријанаТравица – ликовнакултура

                       Снежана Чикарић- логопед

ЛИКОВНА КУЛТУРА МУЗИЧКА КУЛТУРА ГЕОГРАФИЈА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК ЛОГОПЕДСКЕ ВЕЖБЕ
                       циљ Израда ракета од папира у боји

Слушање тематских дечијих песама

Свемирски путник и Песма планета

Утврђивање

знања о Васиони и небеским телима

Израда небеских тела од старог папира

Обрада одломка из приповетке Бранка Ћопића-

Поход на Мјесец

Слагање слагалице „Откривам свемир“
      задаци                                      

Развијати осећање за различите материјале помоћу чула додира, подстицање визуелног опажања, препознавањематеријала којим се ради и технике израде.

Препознавање дечијих песама, уклапање у ритам и мелодију.

развијање пажње и активног слушања

Утврђивање знања о васиони и небеским телима уз помоћ сликовног материјала и бојанки

Осамостаљива-ње ученика при организацији радног простора, разумевање и праћењеу путства, правилно и безбедно коришћење материјала, прибора и алата.

Поштовање редоследа и правила рада. Чекање на свој ред.

Разумевање радње приповетке и карактеристика ликова у њој , као и њихов међусобан однос.

Упоређивање ликова и откривање поруке коју приповетка садржи.

- самостално записивање по диктату или препис са табле

развијање пажње и активног слушања

Усавешавање технике читања и разумевања прочитаног приликом слагања магнетне слагалице. Проширивање знања о сунчевом систему, астронаутима, ракетама.
                 тип часа

Комбиновани:

утврђивање и примена усвојених знања, практичан рад

Комбиновани:

вежбање и примена усвојених знања

Комбиновани:

вежбање и утврђивање и примена усвојених знања

Комбиновани:

вежбање,

примена усвојених знања, практичан рад

Комбиновани:

утврђивање и примена усвојених знања

Комбиновани:

вежбање,

примена усвојених знања, практичан рад

            наставни облици Групни, рад у пару, индивидуални Групни, рад у пару, индивидуални Групни, рад у пару, индивидуални Групни, рад у пару, индивидуални Групни, рад у пару, индивидуални Групни, рад у пару, индивидуални

           наставна средства и

           методе рада

Демонстративна, помоћ при практи-

чној активности, практичан рад

маказе, лепак, папир у боји... фотоапатат,

Разговор, слушање музике,

Демонстрати-вно-илустративна метода

лаптоп –интернет

( YоуТубе )

фотоапарат

Разговор, усмено излагање,

сликовни материјал

фотоапарат

Демонстративна,

помоћ припрактичној активности, практичан рад

папир, балони, лепило, темпере,канап, хамер,каменчићи,шљокице...

Разговор, метода писаних радова

креда, табла, ученичке свеске

Разговор, демонстративна, помоћ при практичној активности

магнетна табла, магнети о свемиру, књига о свемиру

ПРИЛОЗИ: фотографије , штампани материјал, радови ученика.