РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОШ ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ '' ШИД

Ул.Мајке Јевросиме бр.1, ШИД

БРОЈ:01-61-1 /2019

ДAТУМ : 22.03.2019.године

На основу члана 39. и члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.68/2015), као и чл.53. Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ Шид, директор, доноси

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- ДОБАРА(дизел гориво)-1

  1. ПОКРЕЋЕ СЕ поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет набавка добара – ДИЗЕЛ ГОРИВО за школски комби –бр. 1. Јавне набавке

Назив и ознака из Општег речника набавке: добра – дизел гориво

Врста, опис и захтеване техничке карактеристике и количине предмета јавне набавке биће одређене у конкурсној докуменацији.

  1. Јавна набавка из тачке 1. ове одлуке евидентира се под редним бројем 1. за 2019.годину.
  2. Процењена вредност ове јавне набавке износи 708.333,33 динара (без ПДВ-а).
  3. Средства за плаћање ове јавне набавке су обезбеђена из буџета јединице локалне самоуправе у оквиру економске класификације (конто позиција) 426412, а набавка је предвиђена у Плану набавки за 2019. годину, у Табели       у делу јавне набавке – добра, под ред.бр.1.1.1.
  4. Јавна набавка спровешће се сагласно чл.39. Закона о јавним набавкама у поступку јавне набавке мале вредности.

Предметна набавка није обликована у више партија.

  1. Јавна набавка из 1. тачке ове одлуке извршиће се у следећим оквирним терминима:

-          За припрему конкурсне документације и израду текста позива за подношење понуда – у оквирном року од 3 дана;

-          Објављивање истовремено и позива за подношење понуда и конкурсне документације за предметну набавку на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и достављање позива за подношење понуде ради објављивања – 3 дана од дана припреме конкурсне документације

-          Рок за подношење понуда – у року од 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, сходно чл.99. Закона.

-          Достављање записника о отварању понуда понуђачима који нису присуствовали поступку отварању понуда – у року од 3 дана од дана спроведеног поступка отварања понуда;

-          Оцена понуда и избор најповољније понуде, састављање извештаја о стручној оцени понуда са предлогом одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка на основу чл.109. ст. 1. Закона и достављање извештаја директору - у оквирном року од 2 дана од дана спроведеног поступка отварања понуда;

-          Доношење одлуке о избору најповољније понуде - у року од 2 дана од дана спроведеног поступка отварања понуда;

-          Достављање одлуке о додели уговора на порталу јавних набавки - у року од 3 дана од дана доношења те одлуке;

-          Закључење одлуке о додели уговора – у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

7. Поступак јавне набавке ће спровести Комисија за јавну набавку која се образује решењем наручиоца.

Доставити:

  1. Комисији
  2. Архиви

                                                                                                                                         Директор школе

                                                                                                                                        Ивана Вејновић

                                                                                                                                                 ______________________________