Република Србија

ОШ''Јован Јовановић Змај'' Шид

Годишњи план рада

ОШ'' Јован Јовановић Змај'' Шид

За школску 2022/2023. годину

                                                   Шид, септембар 2022. године

      

ГОДИШЊИ

ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. годину

                                             1.САДРЖАЈ

Наслов стр.

ПРВИ ДЕО

I Увод

1.Циљеви основног образовања и васпитања

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

3.МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

3.1. Просторни услови рада
3.1.1. Специјализоване и универзалне учионице
3.1.2.Спортске сале, терени и опремљеност
3.1.3. Просторни услови рада за реализацију социјалне и здравствене функције школе
3.1.4. Помоћни простори, оставе и ходник
3.1.5. Наставничка зборница и кабинети за стручне сараднике
3.1.6. Подаци о укупном простору
3.1.7. Библиотека
3.1.8. Школско возило
4. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ

5. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

5.1.Наставни кадар
5.2. Ненаставни кадар

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ

2.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

2.1.1. Ученици

2.2.1. Место становања ученика

2.2.2. Путовање ученика

2.2.3.Породица ( образовни ниво родитеља)

3. РИТАМ РАДА ШКОЛЕ

3.1.РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА И СМЕНЕ У ШКОЛИ

3.2. ПОДЕЛА ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА ПО ЛИСТИ ОБАВЕЗНИХ, ИЗБОРНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ ПРЕДМЕТА И ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНСТАВА
3.3. ИЗВОД ИЗ СТРУКТУРЕ И РАСПОРЕДА ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
3.4. Годишњи фонд редовне,изборне и факултативне наставе
3.5. Правилник о календару ов рада ош на територији АП Војводине шк 22/23
3.6. КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ ШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ
3.7. РАСПОРЕД ЧАСОВА
3.8. Испити
4.ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ

6. ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА

6.1.Актив за развојно планирање

6.2.Актив за развој школског програма
6.3. Стручни Тим за инклузију
6.4.ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА
6.5. Тим за самовредновање
6.6.План рада тима за обезбеђивање квалитета рада и развој установе
6.7.Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
6.8. Тим за реализацију завршног испита
6.9. Тим за професионалну орјентацију и каријерно вођење
6.10.Тим за праћење стручног усавршавања
6.11. Тим за школски маркетинг
6.12.Тим за естетско уређење школе
7. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
III ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
3.1. Разредна и предметн настава
3.2. Индивидуална настава-Корективно стимулативни програми
3.3.Додатна подршка- Корективно стимулативни програми у образовању деце- ученика из других установа
3.4. Допунска настава
3.5. Додатна настава
IV ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОГ РАДА
4.1.Ваннаставне и слободне активности
4.2. План излета за шк.22/23. годину
V УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
5.1.Ученички парламент
VI ПРОГРАМ РАДА УПРАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА
6.1.Програм рада Школског одбора
6.2.Програм рада директора школе
6.3.Програм рада секретара школе
6.4.Прoграм рада Савета родитеља
   ПРИМЕНА КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА

VII УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

7.1.Програм унапређивања наставног рада

7.2.Стручно усавршавање наставника
7.3. Интерно усавршавање
VIII КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ, САРАДЊА СА ДРУГИМ ИСТИТУЦИЈАМА И МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ
IX ПЛАН ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
X ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ И ИНФОРМИСАЊА
XI ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ДЕЦЕ МИГРАНАТА У ОВ ПРОЦЕС
XII ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
ДРУГИ ДЕО/ПРИЛОЗИ

-Глобални планови рада одељењских старешина, планови одељењске заједнице, планови сарадње са општинском организацијом   Црвеног крста

- Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2022/2023.

ОШ ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ '' ШИД

ШКОЛСКИ ОДБОР

Ул. Школска бр.2, Шид

Број: 01- 369/2022

Дана :14.09.2022.године

На основу чл.119. ст.1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019 и 6/20), и чл.23 став 1. Тачка 2. Статута ош „Јован Јовановић Змај“Шид на 2.седници Школског одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ Шид, одржаној дана 14. Септембра .2022.године, донета је следећа  

О Д Л У К А

I Доноси се Годиши план рада ОШ "Јован Јовановић Змај" у Шиду за школску 2022/2023. годину.

II Годишњи план рада из тачке I ове одлуке примењиваће се од 01.09.2022. године.

III Реализацију Годишњег план рада пратиће директор школе током школске године и
на крају школске 2022/2023. године поднеће извештај о раду школе и обавестиће
Школски одбор о реализацији Годишњег плана рада.

IV Овa одлука ступа на снагу даном њеног доношења, а примењиваће се од 01.09.2022.године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Школски одбор ОШ Јован Јовановић Змај Шид на седници одржаној дана 15.09.2022. године је разматрао годишњи план рада за наредну Школску 2022/2023 год. И исти је једногласно усвоио.

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

Председник Школског одбора                                                                Директор школе

_____________________                                                             _______________________

         Драгана Тубић                                                                                 Горан Чекеринац

I УВОД

1.Циљеви образовања и васпитања

Основни циљеви образовања и васпитања су:

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог;

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;

3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и технологије;

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;

12) развијање позитивних људских вредности;

13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости;

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању.

Исходи образовања и васпитања

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме и да је способан да покаже, односно уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања.

Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање образовања и васпитања.

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да:

1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми;

2) прикупља, анализира, организује и критички процењује информације;

3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања;

4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини;

5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице;

6) зна како да учи;

7) уме да разликује чињенице од интерпретација;

8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуацијама;

9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије;

10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима;

11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости друштава и решавању сукоба;

12) покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха;

13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности;

14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме да нису изоловани;

15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности.

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом на свим нивоима образовања и васпитања, кроз све облике, начине и садржаје рада.

Стандарди образовања и васпитања

Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и васпитања, и то:

1) стандарди постигнућа ученика;

2) стандарди квалитета рада установе;

3) стандарди квалитета уџбеника;

4) стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника;

5) стандарди компетенција директора.

Кључне компетенције за целоживотно учење

Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који су потребни сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и запошљавање.

Кључне компетенције за целоживотно учење су:

1) комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми;

2) комуникација на страном језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми укључујући вештине посредовања сумирањем, тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, као и интеркултурално разумевање;

3) математичке, научне и технолошке компетенције: основно нумеричко резоновање, разумевање света природе, способност примене знања и технологије за људске потребе (медицина, транспорт, комуникације и др.);

4) дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и комуникационих технологија за рад, одмор и комуникацију;

5) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, управљање временом и информацијама, способност да се превазиђу препреке како би се успешно учило, коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина у различитим ситуацијама, индивидуално и/или у групи;

6) друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно и конструктивно учествује у друштвеном и радном животу и да се ангажују у активном и демократском учешћу, посебно у све разноврснијим заједницама;

7) осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и управљање пројектима;

8) културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значај креативних идеја, искустава и емоција у различитим медијима - музика, књижевност, плес, ликовна уметност и друго.

Компетенције из става 1. овог члана, осим оквира традиционалних школских предмета, обухватају и ангажују школска знања на припреми ученика да буду конкурентни и функционални у садашњем и будућем образовном и професионалном простору и да компетентно и активно остварују своје грађанске улоге.

Опште међупредметне компетенције

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену.

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.

Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у Републици Србији, су:

1) компетенција за учење;

2) одговорно учешће у демократском друштву;

3) естетичка компетенција;

4) комуникација;

5) одговоран однос према околини;

6) одговоран однос према здрављу;

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву;

8) рад са подацима и информацијама;

9) решавање проблема;

10) сарадња;

11) дигитална компетенција.

Опште међупредметне компетенције за крај средњег образовања и васпитања у Републици Србији, су:

1) компетенција за целоживотно учење;

2) комуникација;

3) рад са подацима и информацијама;

4) дигитална компетенција;

5) решавање проблема;

6) сарадња;

7) одговорно учешће у демократском друштву;

8) одговоран однос према здрављу;

9) одговоран однос према околини;

10) естетичка компетенција;

11) предузимљивост и предузетничка компетенција.

2.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА

 • Закон о основама системама образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019 и 6/20);
 • Закон о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС'' бр. 55/13, 101/2017, 27/2018- др.закон и 10/2019);
 • Закон о социјалној заштити (,,Службени гласник РС'' бр. 24/2011);
 • Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2020/2021. годину (,,Службени лист АП Војводина'' бр.41/2020 од 22 јуна 2020)

 • Закон о друштвеној бризи о деци ( „ Сл. Гласник РС“ бр. 49/92, 29/93, 67/93, 28/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 64/03, 101/05, 18/10- др.закон и 113/2017- др. закон),

 • Правилник о програму наставе и учења за други разред основног обарзовања и васпитања   („Сл.гласник РС - Просветни гласник“, бр.16/2018 и 3/2019)

 • Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 7/11, 1/13 и 11/14, 11/16 и 12/2018);

 • Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011-др.правилник, 7/2011-др.правилник, 1/2013, 11/2014, 11/2016, 7/2017 и 12/2018)

 • Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 15/2018,18/18,3/19,3/20,6/20)
 • Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања(„Просветни гласник“ бр. 5/08, 3/11-др.правилник, 1/13, 5/14, 11/16, 3/2018 и 12/2018,3/2020)
 • Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 6/09, 3/11-др.пропис, 8/13, 11/16, 12/2018 и 3/2019, 12/20193/2020)
 • Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник“, бр. 2/10, 3/11-др. пропис, 8/13, 5/14, 11/16, 11/16,  7/17, 12/2018 и 10/2019,3/2020)
 • Стручно упутство о начину пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју у васпитној групи, односно другој школи и породици од стране школе за ученике са сметњама у развоју
 • Правилнико степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школиза ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 17/2018,6/2020)
 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом(„Сл.гласник РС2 бр,.80/2018)
 • Правилник оорганизацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл.гласник РС“ бр.30/2019)
 • Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Сл.гласник РС“ бр.74/2018)
 • Закон о буџетском систему
 • Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама (УНИЦЕФ 2007.);
 • Правилник о протоколу поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање(Сл. гласник РС" бр. 30/2010);
 • Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања наставе код куће за ученике основне школе (Сл. гласник РС" бр. 109/2020);
 • Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у основној школи (Сл. гласник РС" бр. 109/2020);
 • Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid 19 (Сл. гласник РС" бр. 100/2020);
 • Правилник о изменама и допунама правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом(Просветни гласник. " бр. 6/2020);
 • Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.73/2016 и 45/2018 и 106/20)

 • Статут и нормативна акта школе који су ускађени са новим Законом;

 

 • Развојни план установе 2019-2022.године

Приликом израде плана полазило се од следећих захтева:

-   КОМПЛЕКСНОСТ–Планом се разрађују и уређују сви видови васпитно-образовног рада. Сви планови садржани у ГПР су операционализовани.

-  КОНКРЕТНОСТ – Годишњи план рада школе садржи одговоре на питања: шта, када, ко, где, као и одговорну особу за конкретнун активност.

-   РЕАЛНОСТ ПРОГРАМИРАЊА-Важна карактеристика ГПР је реалност .Основни елементи од којих се полазило приликом операционализације били су: ученици, кадрови, материјални услови и потребно време за реализацију . У току поделе посла на извршиоце водило се рачуна о оспособљености кадрова за одређене послове, њиховим афинитетима, затим о дидактичко-техничким и осталим условима који омогућавају квалитетно реализовање васпитно-образовног рада.

Реалност обезбеђује и временска компонента о којој се водило рачуна.

Полазна основа при изради Годишњег плана рада Школе била је јединство васпитног деловања свих облика рада, а што доприноси остваривању општег циља образовања и васпитања тј.што бољем оспособљавању ученика за развијање и неговање квалитетног индивидуалног и друштвеног живота.


 

Школа има само одељења у матичној школи у Шиду, у згради Епархија Сремска Српска православна црквена општина Шид, ул.Школска 2.

Назив школе: ОШ'' Јован Јовановић Змај''Шид.

3.1. Просторни услови рада:

3.1.1.Специјализоване и универзалне учионице

Р.бр. Назив објекта Број просторија Ниво опремљен.
1. Учионице универзалне 4 А
2. Кабинет логопеда 1 А
3. Кабинет за психомоторну реедукацију 1 А
4. Кабинет за корективно-превентивне вежбе и игре 1 А
5. Просторија за усвајање хигијенских навика 1 А

Настава се одвија у четири адаптиране учионице и три кабинета: кабинет за логопедске вежбе, психомоторне вежбе и корективно превентивне вежбе.

У одвојеној згради се налази канцеларија диретора и зборница.

Санитарни чвор је у објекту зграде, школска кухиња у издвојеном кутку школе а фискултурна сала је по потреби учионица и школско двориште.

Школске учионице располажу потребним намештајем и опремом, наставним средствима и училима који су на располагању свим наставницима. Кабинети за реализацију индивидуалне наставе садрже огледала, едукативне играчке слагалице, уклапа

Двориште школе се користи као теренско игралиште за потребе ФВ, Физ.и здравств.васпитања.

Настава физичког васпитања се у одвија у једној учионици у оквиру које се налази нешто спортских реквизита, примерених потребама и могућностима наших ученика.

3.1.3. Просторни услови рада за реализацију социјалне и здравствене функције школе

Кухиња и трпезарија се користе у оквиру наше школе тј.једног мањег кутка предвиђеног за те потребе.

3.1.4. Помоћни простори, оставе, ходници

Школа располаже ходником који је опремљен изложбеним полицама, огласном таблом за родитеље, едукативним паноима, клупом за родитеље и одмор ученика .

3.1.5. Наставничка зборница и кабинети за стручне сараднике

Школа располаже једном наставничком зборницом која је примерено уређена.Канцеларија директора функционално је преуређена, израђени су нови архивски ормари, полица за штампач и фотокопир апарат. У недостатку простора и канцеларије за обављање секретарских и рачуноводствених послова секретар и рачуновођа своје послове обављају у

канцеларији код директора.

Кабинети за стручне сараднике- школа нема своју ПП службу али према специфичности школе има дефектологе- два соматопеда, једног олигофренолога и 2 логопеда који пружају стручну подршку ученицима од првог до осмог разреда у оквиру обавезних наставних и ваннаставних активности као и стручну подршку наставницима при изради педагошких профила и ИОП-а типа 2, те као координатори/чланови различитих тимова који функционишу у школи.

Додатна подршка, у виду индивидуалних часова се одвија у кабинетима за корективно       превентивне вежбе и игре, кабинету ПМР и кабинету логопеда.    

Кабинети су опремљени адекватним стимулативним  дидактичким материјалима.

Школске учионице располажу потребним намештајем и опремом, наставним средствима и училима који су на располагању свим наставницима. . Кабинети за реализацију индивидуалне наставе садрже огледала, едукативне играчке ,слагалице,уклапалице и друга дидактичко едукативна средства за стимулацију.

3.1.6.Подаци о укупном простору и његовој адекватности

Укупно 500 m2

Р.бр. Опис-назив објекта Број Укупна површина
1. Универзалне учионице 4 60 м2
2. Кабинет логопеда 1 7
3.

Кабинет за психомоторну

реедукацију

1 13
4. Кабинет за корективно-превентивне вежбе и игре 1 7
5. Просторија за усвајање хигијенских навика 1 10
6. Зборница 1 26
7. Канцеларија директора 1 9
8. Магацински простор-остава 1 0
9. Ходници 1 37
10.

Спортски терени

Двориште школе 500 м2

3.1.7. Библиотека

Школа нема библиотеку али ученици и наставници користе књиге које је током година обезбедило Министарство просвете. Наша школа је такође добила значајна средства којима је опремила мини школску библотеку. Библиотека је прилагођена потребама ученика. Периодично током школске године ученици заједно са својим наставницима посећују градску библиотеку ''Симеон Пишчевић''.

 

3.1.8. Школско возило

За ученике је организован превоз од куће до школе и то школским комбијем који вози на релацији Јамена-Шид, Шид-Кукујевци-Ердевик-Бингула, Шид-Беркасово-П.Глава-Сот и обрнуто, школске 2022/2023. године. Немамо ученика који би се превозили школским аутобусом које организује градско аутопревозно-предузеће.

Врста школског возила: комби- Форд Трансит, регистарских ознака: ШИ 009-ЂЧ

 1. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ

Друштвена заједница и локална средина укључена је у све облике образовно васпитног рада Школе.Обавезне активности се остварују кроз сарадњу са републичким министарством и покрајинским секретаријатом просвете и министарством за рад запошљавање борачка и социјална питања.Школа сарађује и са Друштвом за помоћ МНРО Шид, Канцеларијом за младе општине Шид, СО Шид, Месном заједницом Шид, Центром за социјални рад у Шид, Организацијом Црвеног крста, као и многим привредним, друштвеним организацијама и установама културе.

Непосредна сарадња редовно се остварује са свим школама са подручја општина Шид, а у оквиру сарадње, између осталог, наставници-дефектолози пружају непосредну подршку ученицима, наставницима и родитељима. Школа сарадњу, такође, остварује и са осталим школама са територије АП Војводине које образују ученике са сметњама у развоју, али и из целе Републике Србије. Континуирана сарадња остварује и са Домом здравља Шид.

Све активности које Школа организује или у којима учествује су медијски пропраћене од стране писаних и електронских медија,сајтом школе на локалном, али и ширем друштвеном нивоу.


5. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

5.1. Наставни кадар

Име

и презиме

Врста стручне

спреме

Предмети које

предаје

Год.рад.

стажа

Лиценца % ангаж. У школи % ангаж. У другој школи
Светлана Танацковић

Дипл.деф.

соматопед

Корективно-превентивне вежбе и игре, Психомоторне вежбе од 1-8.разреда

32 Да 100% -
Ивана Вејновић

Дипломирани

Дефектолог

олигофренолог

Математика

Физика

Техника и технологија-5-8.раз.

19 Да 100% -

Снежана Чикарић

Дипл.деф.

логопед

Логопедске вежбе-1-8.-раз.

13 Да 100%

-

Маријана Травица

Мастер дефектолог

Разредна настава

Дигитални свет 1-3.раз.

6 Не 100% -

Сања

Павић

Проф.разредне

наставе

Српски језик

Информатика и рачунарство,

Географија,5-8.раз.

20 Не 100% -
Влада Колар

Проф. Физичке

културе

Физичко и здравств.васпит в.

ОФА-5 до 8.раз.

31 Да 40%

60%

(ОШ''Вук Караџић''-Адашевци

Сандра

Еделински

Проф.разредне наставе

Разредна настава

Дигитални свет,4 раз.

30 Да 100% -
Мелиса Симеуновић Проф.енгл.језика

Енглески језик,1-8.раз.

8 Не 40% Гимназија „Сава Шумановић“
Ружица Настасић Ненадовић

Дпл.дефектолог

соматопед

Историја

Хемија

Биологија

Домаћинство

Музичка култура

16 Да 100% -

5.2. Ненаставни кадар

Име и

презиме

Врста

стр. Спреме

Послови на

којима ради

Године

рад.стажа

Лиценца

% анг.

У школи

% анг. У др. Школи
Горан Чекеринац Дипл. биолог директор 21 Да 100% -
Мирјана Орешчанин

Дипл.

Правник

Секретар 3 Не 50%
Гордана Павловић Дипл.економиста шеф рачуноводстав 31 Не 50%

50% ОШ „ С.Шумановић“

Ердевик

Роса

Рудник

Основна

школа

Спремачица

сервирка

30 Не

50%

6%

-

II ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ

2.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

Разреди:

1.разред- 1 ученик

2. разред- 0 ученика

3. разред- 3 ученика

4. разред- 4 ученика

5. разред- 4 ученика

6. разред- 5 ученика

7. разред- 2 ученика

8. разред- 2 ученика

Укупно: 21 ученик - распоређених у 2 комбинована одељења и 2 некомбинована одељења.

Образовно-васпитни рад организован је по утврђеном Плану  реализације наставе по упутству које је дало Министарство просвете, уз напомену да се за сваког ученика израђује ИОП 2. Настава се реализује у оквиру 2 комбинована и 2 некомбинована одељења на следечи начин:

Комбинација I/III

-4 ученика; I-1 ученика , III-3ученика,

Некомбиновано одељење : IV разред – 4 ученика

Некомбиновано одељење ; V-4 ученика

Некомбиновано одељење VI разред- 5 ученика;

Комбинација VII-VIII : VII разред – 2 ученика,VIII разред- 2 ученика.

2.2. УЧЕНИЦИ

У Школи рад је организован у једној смени.Почетак и крај часа објављују се звоном.Смена почиње у 7,45 часова, час траје 45 мин. На великом одмору сви ученици имају обезбеђену ужину коју нам доставља пекара „ Центар“.

Настава траје до 12,50 часова. За потребе слободних активности и одржавања секција користи се термини после наставе до поласка кући. Наши ученици имају организовани превоз од куће до школе школским комбијем.

У случају погоршања епидемиолошке ситуације - Ковида19 школа ће радити у посебним условима у складу са Стручним упутством МПНТР.

2.2.1.Место становања ученика

Школу похађају ученици са територија Општине Шид који имају организован превоз школским комбијем.

2.2.2. Путовање ученика до школе

Број ученика који путују школским

комбијем

21

    

Број ученика који путују школским

аутобусом

0

Број ученика које родитељи доводе

сопственим превозом

0

ОШ''Јован Јовановић Змај'' је школа која прима на школовање ученике са територије града Шида и околних насељених места-села.

С обзиром на велику територијалну разуђеност саме општине, наши ученици свакодневно путују од куће до школе и обрнуто.

За већи број ђака обезбеђен је превоз сопственим комбијем на релацијама , Бингула-Кукујевци-Бачинци, те на релацији Јaмена-Моровић-Илинци-Шид-Беркасово-Привина Глава-Сот.

2.2.3.Породица (Образовни ниво родитеља)

Социо-материјални услови живота породица ученика Школе су веома ниског нивоа што се одражава на успех ученика, сарадњу родитеља и школе, запослење, новчана примања и задовољење социјалних потреба. Висок је проценат родитеља које треба упутити како да образују своју децу.

Родитељи ученика су најчешће ниског образовног статуса, неки од њих похађали су нашу или неку од школа за образовање ученика са сметњама у развоју.

Одређен број ученика се налази у хранитељским породицама или живе у непотпуним биолошким породицама.

У малом проценту породице су таквог материјалног статуса да нису у могућности да деци у потпуности обезбеде неопходне услове за правилан психофизички развој и школовање.

Породице су углавном многочлане, образовни ниво родитеља је низак, запосленост и материјална примања су ниска. Услови становања су такође веома лоши, без текуће воде, што проузрокује лоше хигијенске услове.

3. 3.1.Распоред звоњења и смене у школи /у измењеним условима рада због Ковида19

Настава за ђаке је организована у једној смени. Сва одељења похађају наставу у преподневној смени- у случају другачије организације рада, ученици ће бити подељени у две групе: А и Б. Свака група је сваки други дан у школи а дан који не долази у школу раде наставу онлајн,Вибер, СМС поруке, шаље се радни материјал...

По потреби, факултативне активности се одвијају након наставе до поласка кући.

Редни број часа Звони за почетак часа Звони за крај часа
Предчас (0. час)              / измењено            /измењено
1. час 7.45.    -   8.00 8.30. 8.30
2. час 8.35.    -   8.35 9.20.   -   9.05
3. час 9.30.    -   9.10 10.15. -   9.40
4. час 10.25.    - 10.00 11.10. - 10.30
5. час 11.15.    - 10.35 12.00. - 11.05
6. час 12.05.    - 11.35 12.50. - 12.05

Општу организацију рада и њено деловање поставља директор школе.

Школа ради на основу Правилника о календару образовно-васпитног рада за ОШ са седиштем на територији АП Војводине за школску 2022/2023. годину.

3.2. Подела задужења наставника по листи обавезних, изборних и факултативних предмета и подела одељенских старешинстава

Подела задужења наставника –обавезни и изборни предмети

 

Р.бр. Презиме и име наставника Обав.наставни предмет фонд Обавезни изборни фонд Изборни предмет фонд
1. Еделински Сандра

Разредна настава

IV

21 ГВ- IV 1

Пројектна наст.

1

2. Ружица Настасић Ненадовић Историја, Биологија, Хемија, Музичка култура V-VIII 5+6+4+4+2=21

Домаћинство

7 и 8 разред

1

3. Танацковић Светлана Корективно-прев. Вежбе и игре,психом.веж.,ликовно 24 -
4. Колар Влада

Физич.и здравств.васп и

ОФА V . VI,VII,VIII

4+1+1+1+1=8 -
5. Павић Сања Српски језик,Геог.,Информатика и рачуна. V-VIII 13+2+5=21 - - -
6.

Симеуновић

Мелиса

Енглески језик I

II,III,IV,V,VI,VII, VIII разред

8

- -
7. Маријана Травица

Разредна настава

I-III раз. Дигитални свет

24 - ГВ I-III -
8. Ивана Вејновић

Математика , Физика, Техника и технологија, V-VIII

12+4+6=22

9. Снежана Чикарић

Логопедске вежбе

Чувари природе

24 ГВ V-VIII

Подела задужења наставника – додатна подршка( обавезне ваннаставне индивидуалне активности)

Р.бр. Презиме и име наставника Индивидуалне акт. Групне акт. фонд
1. Светлана Tанацковић Психомоторне вежбе - 24
2. Светлана Tанацковић Корективно-прев. вежбе и игре - 24
3. Снежана Чикарић Логоподске вежбе - 24

Преглед секција и годишњи фонд часова

Секције се не реализују због посебног режима рада школе услед Ковида19

Р.Бр. Назив секције Фонд часова Реализатор
1. Драмско-рецитаторска 1-2/36-72 Еделински Сандра
2. Музичка секција 1-2/36-72 Ружица Настасић Ненадовић
3. Ликовна секција 1-2/36-72 Светлана Танацковић
4. Техничка секција 1-2/36-72 Ивана Вејновић

Подела одељењских старешинстава

Име и презиме

одељењског старешине

Комбинација разреда у којима је

наставник одељењски старешина

Сандра Еделински IV
Ивана Вејновић VI
Ружица Настасић Ненадовић V
Сања Павић VII-VIII

3.3. Извод из структуре и распореда обавеза наставника, васпитача и стручних сарадника у оквиру радне недеље

 

3.4. Годишњи фонд редовне, изборне и факултативне наставе

 

Обавезни наставни предмети

На својој листи предмета школа ће имати предмете који су прописани на националном нивоу, уз реализацију наставног градива по ИОП-у 2 и прилагођавање образовних стандарда,исхода и компетенција за сваког ученика појединачно према његовим могућностима.

                      

                                                 ПРВИ ЦИКЛУС

               ФОНД ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ

Ред.

Бр.

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180
2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72
3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180
4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - -
5. Природа и друштво - - - - 2 72 2 72
6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72
7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36
8. Физичко и здравств. васпитање/Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108
УКУПНО: А 19 684 20 720 20 720 20 720

Ред.

Бр.

Б.ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год.
1. Грађанско васпитање 1 36 1 36 1 36 1 36
2. Чувари природе - - - - - - - -
УКУПНО: Б 1 36 1 36 1 36 1 36
УКУПНО: А + Б 20 720 21 756 21 756 22 792

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и активности

Ред.

Бр.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Редовна настава 20 720 21 756 21 756 22 792
2. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 - -
3. Пројектна настава - - 1 36
4. Допунска настава - - - - - - - -
5. Додатна настава - - - - - - - -

Ред.

Бр.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36
2. Ваннаставне активности 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72
3. Излет 1 дан годишње 1 дан годишње 1 дан годишње 1 дан годишње

 • Школа реализује ваннаставне активности у обалсти науке, технике, културе, уметности , медија и спорта.

НАПОМЕНА: Примена овог плана почиње са првим разредом школске 2020/2021.године, а сукцесивно ће се уводити у наредне три године за остале разреде.

НАПОМЕНА: У школи се од првог разреда изучава као страни језик Енглески.

ШКОЛСКА 2022/23. ГОДИНА

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања је припремио измене Плана реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу, који је саставни део Правилника о посебном програму образовања и васпитања и представља полазну основу за планирање, организацију и реализацију наставе. Измене се односе на План реализације наставе за 3.раз ( Дигитални свет) и од 5- 8. разреда основне школе предложене слободне наставне активности за 5-6.раз. и 7-8.раз.(Дато у прилогу)

ПРЕУЗМИТЕ ПЛАНОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ:

 

ФОНД ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ

Разреди
Ред.број

Обавезни

изборни

предмет

1. разред 2. разред 3. разред 4.раз.
Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год.
1.

Грађанско

васпитање

1 36 1 36 1 36 1 36
2.

Чувари

природе

- - - - - - - -
3. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 - -
4. Пројектна настава - - - - - - 1 36
Укупно 2 72 2 72 2 72 2 72

Допунска настава се не реализује Одлуком Актива директора ,од дана 25.09.2019. јер ученици наставне садржаје усвајају по ИОП2, као и због смањења оптерећења ученика.

1) Индивидуалне активности: психомоторне вежбе: за ученике I-IV разреда са по 2 часа недељно по ученику а за ученике V-VIII разреда са по 1 часом недељно по ученику; логопедске вежбе –за ученике I-IV разреда са по два часа недељно по ученику а за ученике V-VIII разреда са по 1 часом недељно по ученику; корективно-превентивне вежбе и игре- за ученике I-VIII разреда са по 2 часа недељно по ученику.

                            

                                        

                                                 ДРУГИ ЦИКЛУС

На својој листи предмета у школској 2022 /2023. год, школа ће имати предмете од 5. до 8.разреда који су прописани на националном нивоу, уз реализацију наставног градива по ИОП-у 2 и прилагођавање образовних стандарда, исхода и компетенција за сваког ученика појединачно према његовим могућностима.

ФОНД ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ

 

 

Ред.

Бр.

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

нед. год. нед. год.
1. Српски језик и књижевност 5 180 4 144
2. Страни језик 2 72 2 72
3. Историја 1 36 2 72
4. Географија 1 36 2 72
5. Биологија 2 72 2 72
6. Математика 4 144 4 144
7. Информатика и рачунарство 1 36 1 36
8. Техника и технологија 2 72 2 72
9. Ликовна култура 2 72 1 36
10. Музичка култура 2 72 1 36
11. Физичко и здравствено васпитање

2

72+54

2

72+54

12. Физика - - 2 72
УКУПНО: А 24 918 25 954

Ред.

Бр.

Б.ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

нед. год. нед. год.
1. Грађанско васпитање 1 36 1 36
2. Чувари природе 1 36 1 36
УКУПНО: Б 2 72 2 72
УКУПНО: А + Б 25 990 26 1026

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и активности

 

Ред.

Бр.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

нед. год. нед. год.
1. Редовна настава 27 1026 28 1062
2. Слободне наставне активности 1 36 1 36
2. Допунска настава - - - -
3. Додатна настава - - - -

Допунска настава се не реализује Одлуком Актива директора ,од дана 25.09.2019. јер ученици наставне садржаје усвајају по ИОП2, као и због смањења оптерећења ученика.

Ред.

Бр.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

нед. год. нед. год.
1. Час одељенског старешине 1 36 1 36
2. Ваннаставне активности 1 36 1 36
3. Излет 1 дан годишње 1 дан годишње

 • Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање.
 • Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада.
 • Пројектна настава обавезна је за све ученике, а наставници су у обавези да панирају и реализују 1-2 пројекта у току школске године.
 • Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, културне, као и друге активности у складу са простором и људским ресурсима школе.

НАПОМЕНА: У Школском програму прецизиране су у посебном делу ваннаставне активности, које су организоване кроз рад низа секција.

НАПОМЕНА: Примена плана почиње са петим разредом школске 2018/2019. године, такође се део плана примењује од исте године и у шестом разреду и то за три обавезна наставна предмета (Информатика и рачунарство, Техника и технологија и Физичко и Здравствено васпитање), измену назива предмета (Српског језика у Српски језик и књижевност) и Изборни предмет Грађанско васпитање и Слободне наставне активности. Све остале измене у VI, VII и VIII разреду сукцесивно ће се уводити у наредне три године.

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Ред.

Бр.

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед. год. нед. год.
1. Српски језик 4 144 4 136
2. Страни језик 2 72 2 68
3. Ликовна култура 1 36 1 34
4. Музичка култура 1 36 1 34
5. Историја 2 72 2 68
6. Географија 2 72 2 68
7. Физика 2 72 2 68
8. Математика 2 144 2 136
9. Биологија 2 72 2 68
10. Хемија 2 72 2 68
11. Техника и технологија

2

72

2

68

12. Информатика и рачунарство 1 36 1 34
13. Физичко и зрав. васпитање 2 72 2 68
УКУПНО: А 25 972 25 918

Ред.

Бр.

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед. год. нед. год.
1. Грађанско васпитање 1 36 1 34
2. Обавезне физичке активности 1 36 1 34
УКУПНО: Б 2 72 2 68
УКУПНО: А + Б 26 1008 26 952

Ред.

Бр.

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед. год. нед. год.
1. Домаћинство 1 36 1 34
УКУПНО: В 2 72 2 68
УКУПНО: А + Б + В 28 1080 28 1020

                   

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети

Ред.

Бр.

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ

РАЗРЕД

нед. год. нед. год.
1. Редовна настава 31 1116 31 1054
2. Допунска настава - - - -
3. Додатна настава - -    - -

Ред.

Бр.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед. год. нед. год.
1. Обавезне ваннастване активности
а)Час одељенског старешине 1 36 1 34
2. Слободне активности
б) Друштвене, техничке, спортске и културне активности

1-2

36-72

1-2

34-68

в) излет 1 дан годишње 1 дан годишње

Допунска настава се не реализује Одлуком Актива директора ,од дана 25.09.2019. јер ученици наставне садржаје усвајају по ИОП2, као и због смањења оптерећења ученика.

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ

Ови програми сачињени су посебно за сваки разред и сваки предмет и посебан су део Школског програма.

ИОП2- индивидуални образовни план (измењен)

Саставни део Школског програма је индивидуални образовни план. Ради се сваке школске године као додатна подршка у образовању и васпитању за ученике који имају потешкоћа у савладавању градива или за ученике који постижу резултате који превазилазе очекивани ниво образовних постигнућа. ИОП2 је посебан акт који има за циљ оптимални развој детета и ученика прилагођавњем начина оставаривања школског програма. ИОП2 израђује Тим за инклузију, а остварује се након сагласности родитеља, односно другог законског заступника ученика.

3.5. ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ   ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ

-Дат у прилогу *

3.6. Календар значајних школских активности:

 

У складу са Правилником о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2022/2023. годину, школа је утврдила следећи распоред активности:  

Назив/ врста активности

Трајање/реализација

                          

Настава и други облици

образовно-васпитног рада

       I полугодиште

01.09.2022.-23.12.2022.

(81 наставних дана)

Настава и други облици

образовно-васпитног рада

       II полугодиште

16.01.2023.-

20.06.2023. (I-VII р.-100 наст.дана)

односно

06.06.2023. (VIII р.)

( 99 наставних дана)

Први квартал 01.09.-26.10.2022.
Други квартал 26.10-23.12.2022.
Трећи квартал 16.01.-29.03.2023.
Четврти квартал 29.03.-06.06.VIII /20.06.2023. I-VII
Зимски распуст 23.12.2022.-16.01.2023.
Пролећни распуст 07-17.04.2023.

Подела ђачких књижица

(I и II полугодиште)

30.12.2022. и

29.06.2023.

(за ученике VIII р. У зависности од малог календара уписних активности)/после полагања матуре

Дан примирја у 1.Св.рату

(нерадни и ненаставни дан)

11.11.2022.

Свети Сава- Дан духовности

( радни и ненаставни дан)

27.01.2023. (петак)

Дан државности-Сретење

(нерадни и ненаставни дан)

15-16.02.2023.

Празник рада

(нерадни и ненаставни дан)

01-02.05. 2023.

Међуодељенско дружење

( радна и ненаставна субота)

               /

Излет - ВУ Моровић/Гагијево седло

( радна и ненаставна субота)

17.05.2023.

Иницијално тестирање, пробно

тестирање за завршни испит

Пробни тест 24-25.03.2023.год. а завршни тест 21, 22 и 23.06.2023. /VIII раз.
Спортска такмичења СПОРТХУС

Према календару Министарства ПНТР

и Заједнице школа за специјалну едукацију и рехабилитацију

Обележавање Дана школе 31.05.2023.

*Наставнича већа одржаће се : 01.09.2022. / 30.09.2022/ 26.10.2022. тромесечје / 29.12.2022. Наставн.веће(праћење и вредновање) 1.полуг. / Разматрање и усвајање ИОП2 за 2.полуг.за све ученике Наст.веће је 12.01.2023 / 29.03.2023. тромесечје /20.06.2023. крај 2.полуг. VIII-Наст.веће / 06.06.2023/. 2.полуг.крај шк.год.за ученике I-VII-Наст.веће- 29.06.2023.

** Подела ђачких књижица за 1. и 2.полуг. : 30.12.2022. и 30.06.2023.

(за ученике VIII р. У зависности од малог календара уписних активности)

Дечја недеља предвиђена је Годишњим планом рада у првој недељи октобра 2022.год. према активностима које буду предложене од стране Министарства.

Распоред часова припрема проф.раз.наставе Сања Павић.

 

                                                  

3.7. Распоред часова

     Распоред часова за школску 2022/2023. год.је усвојен на Наставничком већу одржаном дана 26.08.2022.

РАСПОРЕД   ЧАСОВА   ЗА ПРВИ   РАЗРЕД

б    ПОНЕДЕЉАК

          

УТОРАК

               СРЕДА          ЧЕТВРТАК              ПЕТАК
1. Математика Математика Српски језик Српски језик Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Математика Математика
3. Енглески језик Музичка култура

Енглески језик

Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
4. Свет око нас Дигитални свет Грађанско васпитање Свет око нас          /
5. Физичко и здравствено васпитање   Физичко и здравственоваспитање  

ЧОС

              
           

РАСПОРЕД   ЧАСОВА   ЗА ДРУГИ   РАЗРЕД

б    ПОНЕДЕЉАК

          

УТОРАК

             СРЕДА          ЧЕТВРТАК              ПЕТАК
1. Математика Математика Српски језик Српски језик Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Математика Математика
3. Енглески језик Музичка култура Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
4. Свет око нас Дигитални свет Грађанско васпитање

Свет око нас

Ликовна култура
5. Физичко и здравствено васпитање  

Физичко и здравственоваспитање    

  ЧОС
           
           

РАСПОРЕД   ЧАСОВА   ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

б    ПОНЕДЕЉАК

          

УТОРАК

             СРЕДА          ЧЕТВРТАК              ПЕТАК
1. Математика Математика Српски језик Српски језик Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Математика Математика
3. Енглески језик Музичка култура Енглески језик Физичко васпитање Ликовна култура
4. Природа и друштво Дигитални свет Грађанско васпитање Природа и друштво Ликовна култура
5. Физичко васпитање   Физичко и здравственоваспитање  

ЧОС

              
           

    

                        

РАСПОРЕД   ЧАСОВА   ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

б    ПОНЕДЕЉАК

          

УТОРАК

             СРЕДА          ЧЕТВРТАК              ПЕТАК
1. Математика Математика Српски језик Српски језик Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Математика Математика
3. Природа и друштво Музичка култура Енглески језик Физичко васпитање Ликовна култура
4. Енглески језик Пројектна настава Грађанско васпитање Природа и друштво Ликовна култура
5. Физичко васпитање   Физичко и здравствено васпитање  

ЧОС

6.             
7.          

3.8. Испити

На крају школске године ученици у јуну, ученици осмог разреда полажу Завршни испит у складу са Правилником о реализацији завршног испита на крају другог циклуса основног образовања.

Разредни испити се организују у ситуацијама када због болести или дужег одсуства ученик не похађа наставу у дужем временском периоду.

4.СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ:

4.1.1 ПЕДАГОШКО ВЕЋЕ/КОЛЕГИЈУМ

4.1.2.НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

4.1.3.РАЗРЕДНА И ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА

4.1.4.ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА

4.1. 1.ПЕДАГОШКО ВЕЋЕ/ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум чине директор и секретар, председници Стручних већа, Стручних актива и Тимова.

Горан Чекеринац Директор Школе

Мирјана Орешчанин

Секретар школе
Ружица Настасић Ненадовић Координатор тима за развојно планирање
Светлана Танацковић Координатор тима за инклузију
Сандра Еделински Председник Стручног већа за разредну
наставу
Сања Павић Председник Одељенског   већа   предметне
наставе
Сандра Еделински Координатор тима за развој школског програма
Ивана Вејновић Коориднатор Тима за самовредновање
Координатор тима за стручно усавршавање
Сандра Еделински
Светлана Танацковић Тим за професионалну орјентацију и каријерно вођење
Ивана Вејновић Тим за школски маркетинг, Тим за естетско уређење
Снежана Чикарић Тим за развој међупредметних компетенција, Координатор тима за безбедност
Ружица Настасић Ненадовић Тим за унапређење квалитета и развој установе
Горан Чекеринац Тим за реализацију Завршног iиспита
       

Педагошки колегијум стара се о:

-остваривању квалитета и унапређењу васпитно Образовног рада -остваривању развојног плана установе

-      организовању педагошко –инструктивног рада и предузимања мера за унапређење рада наставника и стручних сарадника

-  стручном усавршавању запослених

-  вредновању резултата рада наставника и стручних сарадника

-  предузимање мера за јединствени и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања

Планиране Време Начин Учесници Одговорна  
активности реализације реализације   Особа  
 
Усвајање          
плана рада август,септембар Израда и Чланови Директор, секретар  
Педагошког  
усвајање плана Педагошког  
Колегијума за  
Рада колегијума  
школску  
Педагошког  
2022/2023.  
Колегијума  
Годину  
 
Планирање   Планирање      
Стручног  
стручног Чланови Директор, секретар  
усавршавања  
усавршавања Педагошког  
наставника за  
наставника колегијума  
школску 2022/  
септембар  
2023.годину  
 
Извештавање о   Извештаји      
праћењу   Директора и наставника   Директор, секретар  
педагошке  
 
докуметације Чланови  
 
 
Педагошког  
 
  током школске   колегијума    
Потврђивање Предлог  
предлога године Стручног тима      
Стручног тима   за инклузивно Чланови    
за инклузивно Образовање  
Педагошког  
образовање  
колегијума,к  
 
      оординатор Директор, секретар  
тима за  
 
септембар,јануар инклузивно  
 
образовање  
 
           
Прибављање Дискусија Чланови Директор и  
мишљења за током школске -разматрање Педагошког чланови  
одређивање Колегијума Педагошког  
године  
наставника -одлуке Колегијума  
 
ментора  
 
 


         
Извештавање Децембар,јун Извештај о  
Педагошког август Стручном   директор
колегијума о   Усавршавању    
стручном   наставника ван Чланови  
усавршавању установе и у
Педагошког
наставника оквиру саме
колегијума
Установе
         
Анализа Децембар,мај Извештај Чланови Директор,
остварених   Представника Педагошког председник
планираних   Стручног колегијума, Стручног
задатака ШРП   актива за развој председник актива за
    ШРП Стручног развој ШРП
      актива за  
      развој ШРП  
Праћење и     Чланови Директор
анализа   Извештај Педагошког  
редовног колегијума
стручне службе
похађања
наставе и        
планираних        
активности у јануар,мај      
школи
Анализа Децембар,јун Извештај о Чланови Директор,
радаУченичког   Раду Педагошког Секретар
парламента   Ученичког колегијума  
    Парламета    
Анализа Јун Упознавање Чланови Директор, секретар
реализованог   чланова са Педагошког
Завршног   Резултатима колегијума  
испита   испита,дискуси    
    ја,анализа    
Писање децембар,јун Писани Чланови Директор, секретар
извештаја о   Извештаји Педагошког
раду     колегијума

4.1.2. Наставничко веће

Седнице наставничког већа се организују током целе године а исцрпан извештај се записује у Записник

Садржај програма Време реализације Носиоци
Организациони послови:
Анализа организационо-техничких припрема за почетак рада у школској 2022/2023.години, припремљеност објекта Август Директор,наставници,ненаставно особље

Постављање организације образовно-васпитног рада:

-Број и структура одељења

-педагошко-психолошка заснованост распореда часова

-подела предмета на наставнике

-школски календар

Август Директор

Организација излета

-припрема излета

Април,мај

Септембар,мај / јун

(у зависности од финансијских могућности школе и метеоролошких прилика-планирано за 15.05.2023.године)

Наставничко веће
Организација Дана школе        

Април,мај

(прослава Дана школе планирана за 31.05.2023.године)

Директор, наставничко веће
Програмирање рада:
Разматрање предлога Годишњег програма рада школе Август Директор, Наставничко веће, Школски одбор
Усвајање коначне верзије Годишњег програма рада школе Септембар Школски одбор
Месечно планирање послова и радних задатака Септембар-јуни Наставничко веће

Концепција планирања наставног рада

(годишњи и месечни планови рада)

Септембар-јуни Директор, наставници
Месечно планирање наст.рада за децу мигранте Током школске године Наставничко веће
Праћење и вредновање рада:
Анализа остварених резултата у прошлој школској години(годишњи извештај о раду) Јун,август,септембар Директор, Наставничко веће
Анализа остварених резултата на крају појединих класификационих периода у току школске године, евалуација ИОП2-а У току школске године Директор,наставници
Остваривање годишњег програма рада школе Фебруар, јун-август ОВ и НВ
Унапређивање образовно-васпитног рада школе:

Индивидуализована настава-укључивање

ученика у допунску наставу

Октобар-јун

(обавезно организовање допунске наставе у току зимског распуста)

Наставници
Примена савремених поступака праћења и вредновања рада ученика у настави-примена иновација у настави Током читаве школске године Наставници
Мотивација и стимулација ученика у наставном раду:
Периодичне анализе успеха и дисциплине ученика На крају квартала Директор,наставници
Награђивање и похваљивање ученика У току школске године Директор,наставници
Кадровска питања:
Анализа кадровских услова рада у школи Септембар-новембар Директор, НВ
Истраживачки рад:

Утицај индивидуалног рада наставника ОВИА на реализацију наставе и успех

ченика

Новембар-јун Наставници ОВИА

У току 2022/2023. школске године планирано је 10 седница Наставничког већа. Уколико буде потребно, тај број ће се повећати ( за потребе организације иницијалних и пробних тестова те у складу са динамиком школског живота).

4.1.3. Разредна и одељенска већа

Задаци одељенских и разредних већа

-утврђивање планова рада свих активности у одељењу

-утврђивање планова рада свих активности у одељењу са децом мигрантима

-распоред писмених задатака

-разматрање резултата рада

-усклађивање рада наставника и корелација предмета

-рад на професионалној оријентацији ученика

-организација излета и посета

-праћење оптерећења ученика

-препорука ученика за допунски рад и слободне активности

Руководиоци Већа и актива и координатори тимова који делују у школи:

-одељенског већа од првог до четвртог разреда је Сандра Еделински, а од петог до осмог разреда Сања Павић

Стручни Актив за развојно планирање – Ружица Н. Ненадовић

Стручни актив за развој школског програма – Еделински Сандра

Тим за самовредновање- Ивана Вејновић

Тим за примену Протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања- Снежана Чикарић

Тим за инклузију-Танацковић Светлана

Тим за унапређење квалитета и развој установе-Ружица Настасић Ненадовић

Тим за реализацију Завршног испита-Горан Чекеринац

Тим за професионалну орјентацију и каријерно вођење-Ружица Н. Ненадовић

Ђачки парламент-Павић Сања

Савет родитеља- секретар школе

Тим за СУ – Еделински Сандра

Тим за естетско уређење– Ивана Вејновић

Тим за развој међупредметних компетенција- Снежана Чикарић

Тим за школски маркетинг-Ивана Вејновић

Евентуалне измене у случају одласка чланова колектива на боловање или из других разлога биће назначене у Решењима о 40-часовној радној недељи и задужењима сваком запосленом.

4.1.4. Одељенски старешина

  ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА Глобални план рада одељенског старешине
    ОРГАНИЗАЦИОНА ПРОБЛЕМАТИКА  
      Време Начин реализације Учесници Одговорна
Активност   реализације     особа
           
Организација рада у   септембар -писање плана Разредни разредни
одељењу     Рада старешина,с старешина
          тручно  
          веће,стручн  
          и сарадници  
Договор о начину и   септембар -писање плана Разредни разредни
садржају рада за текућу     рада старешина,с старешина
годину       тручно  
          веће,стручн  
          и сарадници  
Анализа успеха у току   децембар, -извештавње Разредни разредни
године   јун стручних већа старешина,с старешина
тручно
          веће,стручн  
          и сарадници  
Родитељски састанци   септембар -одржавање Разредни разредни
      децембар, родитељских старешина старешина
састанак
Стручна
март,
служба
      јун      
Индивидуални разговори током Разговор Разредни разредни
са родитељима   године   старешина старешина
          Стручна  
          служба  
          директор  
Анализа успеха и   током Разговори,инструк Разредни разредни
инструктивни рад са   године ције.упућивање у старешина старешина
родитељима     надлежне службе Стручна  
          служба  
          директор  

Вођење Дневника током Редовно писање Разредни разредни
  године дневника старешина старешина


ИЗВОЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

Часови одељенског током Разговори Разредни разредни
старешине године Радионице старешина старешина
      Стручна  
      служба  
Укључивање ученика у октобар Прећење успеха Разредни разредни
допунску наставу јун ученика,именовањ старешина старешина
е и разговори са
Стручна
предметним
служба
наставницима
      Предметни  
      наставници  
Ангажовање ученика у током Прећење Разредни разредни
слободним активностима године афинитета старешина старешина
    ученика, Стручна  
именовање и
служба
разговори са
    руководиоцима Руководиоц  
секција
и секција
Праћење напредовања током Увид у успех Разредни разредни
ученика године ученика старешина старешина
      Стручна и  
      корективнас  
      лужба  
Писање и праћење ИОП- током Писање Тим за ИО разредни
А године педагошког Разредни старешина
профила,учешће у
старешина
раду Тима за ИО
Учешће у током Учешће у Ученици разредни
манифестацијама године припремама и Руководиоц старешина
извођењу
и секција руководилац
манифестација
секције
Разредни
      старешина  
Сарања са стручном током Праћењље Наставници разредни
корективном службом године напредовања индивидуал старешина
    ученика на не наставе наставници
часовима
Разредни индивидуал
индивидуалне
старешина не наставе
наставе

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ВАСПИТНОГ РАДА

РАЗВИЈАЊЕ        
ДРУГАРСТВА И        
МЕЂУСОБНЕ        
СОЛИДАРНОСТИ        
МЕЂУ УЧЕНИЦИМА        
-однос ученик-наставник        
-другарство        
-усвајање        
принципијелности током Часови Разредни разредни
-солидарност године одељенског старешина старешина
старешине
Стручна
      служба  
Оплемењивање током   Разредни разредни
међуљудских односа године Часови старешина старешина
-развијање   одељенског Стручна  
навика:љубазности,госто   старешине служба  
љубивости,уздржљивост        
и,одлагању реакциј...        
Неговање културе током   Разредни разредни
понашања године Часови старешина старешина
-понашање на јавним   одељенског Стручна  
местима   старешине служба  

-у друштву

Предсатвљање и ословљавање

       


-поздрављање
-прикладно одевање        
Основни чиниоци током Часови Разредни разредни
успешног учења године одељенског старешина старешина
-расподељено и   старешине Стручна  
кампањско учење     служба  
-значај        
слушања,записивања        
Оплемењивање током Часови Разредни разредни
међуљудских односа године одељенског старешина старешина
-упознавање и   старешине Стручна  
анализирање моралних     служба  
вредности икод ученика        

4.1.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ

Септембар

Договор о броју седница,времену одржавања,садржајима и подели задужења за наредну школску годину;

Организација наставе,изб.предмети

Организовање излета,посета позоришту;

Организација и реализација допунске наставе

Учитељи
октобар Уређење и оплемењивање школског простора Учитељи
новембар Договор о новогодишњој приредби Учитељи
децембар

Договор о прослави Св.Саве,анализа успеха и дисциплина ученика на крају првог полугодишта

Приредба за Нову годину

Учитељи
јануар

Приредба за Св.Саву,

(Дани дефектолога-уколико дозволе финасијска средства)

Учитељи
фебруар Посета позоришту и галерији слика, припрема ученика за осмомартовску приредбу Учитељи
Март-април Организовање изложбе за Ускрс Учитељи
Мај

Припреме и организација приредбе за Дан школе,

Излет

Учитељи
Јун Анализа успеха на крају школске године,анализа успеха на спортским такмичењима Учитељи
Током школске године Припрема и организација рада у оквиру наставних ваннаставних активности са децом мигрантима Учитељи

    

6.ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА

        

         СТРУЧНИ АКТИВИ:

           -СТРУЧНИ АКТИВ ТА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

           -СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

           -СТРУЧНИ АКТИВ ДЕФЕКТОЛОГА

           ТИМОВИ:

           -СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

             -ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА/ДЕЦЕ ОД НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

           - ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

         - ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

           - ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ И КАРИЈЕРНО ВОЂЕ

           - ТИМ ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ

        

           -ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

         -ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

           -ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

           -ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ

6.1.Актив за развојно планирање

Чланови овог актива су:

 1. Ружица Н. Ненадовић- координатор
 2. Еделински Сандра-из реда наставника
 3. Павић Сања-из реда наставника
 4. Бајуновић Јадранка- из реда локалне самоуправе
 5. Марија Јовановић- из реда Савета родитеља
 6. Верка Јовановић- из реда ученичког парламента

Чланове актива за развојно планирање именује Школски одбор.

Програм рада:

 

Активности/теме Време реализације Начин реализације Носиоци реализације

Самовредновање

рада установе

Август

Септембар

Подношење

Извештаја

Тим за самовредновање,

Директор

Наставничко веће

Школски одбор

Идентификовање

снага, слабости,

прилика, претњи

Август

Септембар

Анализа извештаја Актив за РП
Дефинисање приоритета

Август

Септембар

Анализа извештаја Актив за РП
Израда ШРП/постављање акционог плана за 2022/2023.годину

Септембар

Октобар

Писање плана Актив за РП
Евалуација

На крају школске

Године

Анализа остварености циљева

Актив за РП

ШО

6.2.Актив за развој школског програма

Чланови овог актива су:

1. Сандра Еделински - координатор актива

2. Ивана Вејновић

3. Ружица Н. Ненадовић

4. Маријана Травица

5. Мелиса Симеуновић

6. Сања Павић

7. Влада Колар

8. Снежана Чикарић

9. Светлана Танацковић

Чланове овог актива именује Наставничко веће.

Програм рада:

Активности/теме Време реализације Начин реализације Носиоци реализације
Дефинисање ИОП за ученике

Полугодишње/квартално

Израда ИОП2

Наставници,

Родитељи

Дефинисање ИОП за децу мигранте

Полугодишње/квартално

Израда ИОП2

Наставници,

Родитељи

Дефинисање образовних стандарда( прилагођених)

Полугодишње/квартално

Израда ИОП2

Наставници,

Родитељи

Дефинисање исхода

Полугодишње/квартално

Израда ИОП2

Наставници,

Родитељи

Дефинисање компетенција

Полугодишње/квартално

Израда ИОП2 Наставници
Начини прилагођавања програма

Полугодишње/квартално

Израда ИОП2/стратегија прилагођавања

Наставници,

Родитељи

Имајући у виду да се за све ученике израђују ИОП2-и, они су саставни делови школског програма.

6.3. Стручни Тим за инклузију

Чланови овог тима су:

1. Танацковић Светлана - координатор

2. Вејновић Ивана

3. Мелиса Симеуновић

4. Маријана Травица

5. Снежана Чикарић

6 .Ненадовић Н. Ружица

7. Сандра Еделински

8. Влада Колар

9.Павић Сања

Имајући у виду да се за сваког ученика израђује ИОП- 2, практично сви наставници су укључени у рад овог тима због специфичности школе.

Чланови микротимова су и родитељи ученика.

У оквиру овог тима прати се транзиција ученика.

Напомена:

Због уписа деце миграната у нашу школу Тим за инклузију се проширује на следеће чланове: секретар установе, представник Центра за социјални рад, преводиоци, родитељ-старатељ и представник ученичког парламента.

Програм рада:

Активности/теме Време реализације Начин реализације Носиоци реализације
Израда ИОП2-а Квартално/полугодишње

Одређивање корака/активности

Постављање исхода и циљева

Тим за инклузију, микротимови
Израда ИОП2-а за децу мигранте Квартално/полугодишње

Одређивање корака/активности

Постављање исхода и циљева

Тим за инклузију, микротимови
Праћење и вредновање- ИОП2-а Квартално/полугодишње

Вредновање стратегија прилагођавања/

процентуално

Тим за инклузију, микротимови
Акциони план за завршни испит Септембар

Израда Плана

Оперативност корака

Тим за инклузију, микротимови
Тестови за завршни испит Фебруар-јун

Израда тестова према дефинисаној методологији а на основу ИОП2-а тј. прилагођавања

стандарда

Тим за инклузију, микротимови

Планирано је шест састанака Тима за инклузију у школској 2022/2023 . години. Уколико се укаже потреба организоваће се већи број састанака.

                                                          

6.4.Програм рада тима за заштиту ученика од насиља

Циљеви програма:

-стварање и неговање климе толерантности,прихватања и уважавања свих ученика

-стварање и неговање климе толерантности, прихватања и уважавања деце миграната

-подизање нивоа свести и сензибилизација свих учесника живота и рада школе за препознавање облика насиља,злоставаљња и занемаривања

-дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговаље у ситуацијама насиља

-информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља

-реаговање у ситуацијама насиља

-успостављање система ефикасне заштите

-праћење и евиденција облика и учесталости насиља

-саветодавни рад са ученицима и родитељима

Задаци Тима:

дукација

ензибилизација

нформисање

имски рад

омуникација

Тим за заштиту ученика од насиља

 

Координатор Тима:

-Снежана Чикарић, дипломирани дефектолог-логопед

Чланови Тима сви чланови Наставничког већа.

САДРЖАЈ АКТИВНОСТ ВР.РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ:
Дефинисање насиља и нивои насиља Информисање ученика и родитеља Септембар

Одељењске старешине,

Координатор Тима

Дефинисање Правила понашања,

Кодекс одговорности

Израда плаката са правилима понашања,усвајање Кодекса Октобар

Одељењске старешине,ученици,

Тим

Наставни садржаји који се могу користити за превенцију насиља Одабир наставних садржаја Месечно

Стручни активи,

Предметни наставници

Теме за ЧОС и ОЗ Одабир тема Месечно Одељењске старешине
Теме у оквиру наставе српског језика,природе и друштва и ликовне културе Писмени задаци и израда ликовних радова на дате теме ради сензибилизације ученика У току наставне године Наставници и ученици
Анкета о учесталости насиља и ризичним местима у школи и школској околини Спровођење анонимне анкете Крај првог тромесечја Тим и ученици
Правни акти школе Израда/ажурирање правилника о безбедности септембар Правник школе
Ланац одговорности Подела задужења Новембар Тим,правник школе,наставничко веће
Информисање и инструирање наставника о знацима за препознавање детета које трпи насиље Састанци Октобар( током школске године) Тим
Спортска такмичења са акцентом на фер-плеју Организовање спортских такмичења Дечја недеља Наставник физичког васпитања и ученици
Родитељски састанци са темама о безбедности ученика Организовање родитељских састанака У току године Одељењске старешине,родитељи
Поруке пријатељства,толеранције ,емпатије на јавним местима Израда истих,посета другим установама

Дечја недеља,

у току школске године

Ученици,наставници
процедуре за интервенцију у случајевима насиља, извештаји у случајевима насиља Израда процедура,извештаја у случајевима насиља полугодишње Тим
Формулар -евиденција случајева насиља Израда формулара,евидентирање евентуалних случајева,чување података По потреби Тим,одељењске старешине
Извештај о активностима Састанци тима,израда извештаја полугодишње Тим
Евалуација - полугодишње Тим
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ:
Сазнање о насиљу Идентификовање У току године/по потреби Ученици,запослени у школи родитељи,тим,
Акција прекидање,заустављање насиља,смиривање ситуације,консултације о ситуацији,предузимање адекватних мера за решавање сукоба ,укључивање актера спољашње заштитне мреже(МУП,центар за социјални рад,дом здравља...) У току године/по потреби У зависности од нивоа насиља,оно се решава на нивоу унутрашње или/и спољашње заштитне мреже
Евалуација-праћење ефеката предузетих акција Евалуација-праћење ефеката предузетих акција У току године Тим,одељенски старешина

6.5.Тим за самовредновање школске 2022/2023.одина

Координатор Тима- Ивана Вејновић

Чланови тима: Сви запослени

    

Планиране Време Начин реализације Учесници Одговорна особа
активности        
         
Информисање Август Договор, дискусија, Чланови тима за Координатор тима за
чланова Tима   и израда плана рада самовредновање самовредновање
о досадашњем   тима за школску    
раду и израда   2022/2023. годину    
плана рада        
Упознавање септембар Изношење плана Чланови тима за Координатор
наставничког   рада за школску самовредновање , Тима за
већа са планом 2022/2023 годину Наставничко веће
самовредновање
Тима за текућу
школску        
годину
Прикупљање Септембар, Анализа,избор, Чланови тима за Координатор тима
података октобар прилагођавање или самовредновање за самовредновање
релевантних за израда мерних
одабрану   инструмената у    
област   складу са области у    
    оквиру које ће се    
    извршити    
    самовредновање    
         
Обрада Октобар Посматрање, Чланови тима за Координатор тима
података   анкетирање, самовредновање за самовредновање
интервјуисање,
    скалирање,    
    тестирање,    
    анализирање    
    документације    
Израда Новембар Израда акционог Чланови тима за Координатор тима
акционог   плана за дату област самовредновање за самовредновање
плана која ће се вредновати
    и предлог мера за    
    унапређење    
    одређених сегмената    
    рада Школе    
Извештавање Новембар Подношење Чланови тима за Координатор Тима
Наставничког   извештаја самовредновање, за самовредновање
већа са Наставничком већу и Наставничко веће
степеном   одабир нове кључне    
реализације,   области која ће се    
задатака-   вредновати у    
снагама и   наредном периоду    
слабостима        
области        
вредновања и        
мере за њено        
унапређење и        
давање        
предлога које        
ће се        
вредновати у        
нареном        
периоду        
Извештај На Децембар Подношење Чланови тима за Координатор Тима за
крају првог   извештаја самовредновање самовредновање
полугодишта