На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и члана 23. Статута Основне школе "Јован Јовановић Змај" Шид, Школски одбор је на седници одржаној дана 22.02.2018. године донео

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

Основне школе „Јован Јованивић Змај“ Шид

I Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о похваљивању и награђивању ученика у ОШ "Јован Јовановић Змај" Шид у Шиду, даље: Школа, прописују се врсте похвала и награда које могу добити ученици, као и услови и начин њиховог додељивања.

Члан 2.

Као посебан облик признања у току школовања ученику се додељује диплома или награда за изузетан општи успех, односно за изузетан успех из појединих наставних области или предмета и изузетна постигнућа у било којој области рада школе.

II Похвале

Члан 3.

Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује.

У току школовања ученик може да добије:

1) диплому или награду за изузетан општи успех,

2) диплому за изузетан успех из појединих наставних предмета и изузетног по­стигнућа у било којој области рада школе.

Ученику се диплома или награда из става 1. овог члана додељује у складу са ак­том министра о врсти диплома, односно награда, и ближим условима за њихово до­де­љивање.

Списак добитника диплома и награда објављује се на огласној табли и на њој остаје најмање 8 дана.

Члан 4.

Похвале могу бити усмене и писмене.

Усмену похвалу ученик добија на крају првог и/или трећег тромесечја за по­стиг­нуте резултате у учењу и владању у току тромесечја.

Текст похвале одељењски старешина саопштава пред одељењем и на родитељ­ском састанку.

Писмену похвалу ученик добија:

1) за постигнут одличан општи успех на крају првог полугодишта;

2) за освојено једно од три прва места на школском такмичењу из наставног пред­мета.

Списак писмено похваљених ученика објављује се на огласној табли Школе и на школској интернет страни и на њима остаје најмање 8 дана.               

Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање.

Члан 5.

Похвале ученицима, на предлог одељенског старешине и одељенског већа, додељује Наставничко веће Школе.

Члан 6.

Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно владање, похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање.

Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима који су се у току наставне године посебно истицали у тим наставним областима.

Члан 7.

Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда, на крају наставне године, под условом да је ученик:

1) постигао одличан општи успех и примерно владање из свих наставних предмета, од првог до завршног разреда;

2) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима;

3) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу својим друговима;

4) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика.

Члан 8.

Услови из члана 7. овог правилника морају бити кумулативно испуњени.

Похвала се додељује само једном ученику.

Похвалу "Ученик генерације" додељује наставничко веће, на предлог одељенског већа, по прибављеном мишљењу ученичког парламента.

Члан 9.

Похвала "Спортиста генерације" додељује се једном ученику завршног разреда који је у току школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима и најмање општи врло добар успех из наставних предмета и примерно владање.

Похвалу из става 1. овог члана додељује Наставничко веће, на предлог одељенског већа, по прибављеном мишљењу Ученичког парламента.

III Награде

Члан 10.

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и раду у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за освојено место на такмичењима које је Школа организовала или у њима учествовала.

Члан 11.

Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељенској заједници.

Награде се додељују на крају наставне године.

Члан 12.

Награде додељује Наставничко веће Школе, на предлог одељенског старешине, по прибављеном мишљењу одељенског већа или стручног актива, односно на предлог органа или организације у којој се остварује програм практичне наставе, односно праксе.

Школски одбор Школе одобрава средства за доделу награда.

Члан 13.

Награде ученицима могу додељивати и донатори, односно спонзори, на основу критеријума које пропишу својим актима.

Награде из става 1. овог члана могу се додељивати ученицима само преко Школе, уз активно учешће и мишљење стручних органа Школе о додељивању ове награде.

Члан 14.

Награде се могу додељивати у виду посебних диплома, уверења, књига, а у изузетним случајевима и у новчаним износима.

Ученици се могу наградити и на следећи начин:

1) упућивањем на екскурзију, летовање, зимовање и сл.

2) посетом позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским манифестацијама и сл.

3) куповином књига, спортске опреме, школских реквизита и прибора и сл.

Члан 15.

Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда.

IV Прелазне и завршне одредбе

Члан 16.

Тумачење одредби овог правилника даје Школски одбор.

Члан 17.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Члан 18.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о похваљивању и награђивању заведен под дел. бројем 01-172 од 23.12.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
  Драгана Тубић