20190415 131402 IMG 8b131c40cbb870bc91725297ad722548 V IMG 84b8296a39c5738cc818b892b0fe5916 V IMG 572a630f29166e3b7a90254219a5de6b V IMG ba594a546dad5241e0e92c65cc370570 V IMG a9efe6c679a207426f616358eec56d3d V

       

                        

    

 

                                 ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА  

                            ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

                             1 ЧАС НЕДЕЉНО - 36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ

 

              ЗАДАЦИ:

 

       -развијање техничке културе и осећаја за лепо

       -развујање тачности и прецизности у раду

       -рационално коришћење материјала,времена..

       -правилно руковање прибором и алатом

       -подстицање интересовања за најразличитије технике рада

    - развој интереса и навике посећивања музеја и галерија

       - презентовање рада школе у јавности 

       Методе у раду: Монтесори метод, Корак по корак, разговор, илустративно-демонстративна,

                      метод цртања, игровне активности, практични рад, вежбање, радионичарски  

                      рад.

      Средства рада: папири у боји,дезенирани,хамер,мекши картон,самолепљиви колаж

                      папир,тканине, канап, вуница, семење, суво лишће, плодови, тесто,

                      пластелин, модле, лепило,маказе,шеме за бојање и изрезивање, ка-

                       менчићи, шкољкице, рециклажни материјали.

 

 ОБЛАСТИ:

  1. Одабир ученика за секцију –према интересу и способностима                 1  час

  2. Упознавање ученика са Планом и програмом техничке секцује                 1  час

  3.  Саобраћај                                                                                           4  часа

  4. Израда предмета од разл.материјала разл.техникама рада                      13  часова                                                                           

  5. Израда предмета од индустријских   материјала                                      13  часова 

  6. Амбијентално-едукативно-креативне радионице у Музеју и Галерији            4 часа

                                                                                                        УКУПНО:  36  часова   

 

 

 

 

 

 Исходи: ученици су научили да разликују  материјал за цртање (графитна оловка,

дрвене бојице,воштане,фломастере,креде у боји,водене боје),материјал за обликова-

ње (тесто,  пластелин,папир) природне материјале (суво лишће, гранчице различи-

тог биља, суво семење) и вештачке (пластика), да их користе кроз практичну акти-

вност.

Уводили су се у различите технике као што су бојање,цртање,сликање, технику

отиска, мозаик технику, обликовање теста, пластелина и папира.

- правилно држање четкице, узимање боје , бојење тачно одређеног простора; кроз бојење су уочавали и препознавали боје и облике,

- правилно хватање ситних делова, држање (хватање са два прста), стављање на по-

казано место, притискање, лепљење.

Научили смо правилно манипулисање са тестом и пластелином, уочавање и препо-

знавање боје, обликовање теста и пластелина у наједноставније облике, састављање

 из делова целине

- савијање, гужвање и обликовање папира, резање маказама,

- намотавање, једноставно ткање...

- вез

Научили смо шта су то алати и како их безбедно користимо.

Такође, научили смо шта су то тематски плакати и како се израђују, како се припре-

ма изложба.

 Крајњи производ рада секције су биле слике и употребни предмети које су ученици  радили или уз помоћ наставника и вршњака по унапред утврђеном реду или самостално у зависности од индивидуалних способности, те смо се са њима представљали на изложба- ма.

Након низа година учествовања у раду техничке секције повећавала се самосталност и креативност ученика који су кроз изабрану тему сами осмишљавали слике, бирали мотиве, боје, позадину и правили композицију или израђивали употребни предмет.

Поједини ученици су били оспособљени за све фазе рада које су на крају школовања потпуно самостално извршавали или уз минималну помоћ и усмеравање наставника.

Ја сам их усмеравала, пратила, посматрала и подстицала. Улога наставника је била је сарадничка и саветодавна, прави креатори и носиоци часа су били ученици.

Крајњи циљ  јесте задовољство свих учесника рада.

Ученици су мотивисани, редовно и са задовољством долазе на часове.

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                               Светлана Танацковић

                                                                                              Дипл.дефектолог соматопед