ШКОЛСКИ  РАЗВОЈНИ  ПЛАН

 

ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" ШИД

 

од новембра 2019. до новембра 2023.године

 

адреса: 22240 Шид, 

телефон: 

e-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Шид, октобар/ новембар 2019.године

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ОШ'' ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ     

                                            ЗМАЈ''  ШИД               

                                   

                                     Увод

 

''Установа има развојни план.

 Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе.''

ЗОСОВ, Службени гласник РС , бр.88/2017, члан 50, став 1и 2. 

 

Развојни план Oсновне школe „Јован Јовановић Змај“ из Шида донет је на основу извештаја о обављеном спољашњем вредновању школе (дана 12.04.2018. године) у школској 2017/2018. години, Правилника о вредновању квалитета рада установе (Сл.гласник Рс бр.10/2019), на основу Правилника о стандардима квалитета рада установе („Сл. гласник РС“, бр. 14/2018) и разговорима са запосленима, ученицима и родитељима, Школским одбором и Саветом родитеља, те родитељима деце који нису ученици школе али су обухваћени мерама додатне образовне подршке(Корективно-стимулативним програмом) од стране запослених у школи.

 Такође, узето је у обзир и самовредновање из претходне године и извештаји о остварености постигнућа на завршном испиту и других индикатора квалитета рада установе.  Саставни део овог развојног плана су извештаји о самовредновању школског Тима за самовредновање на основу стандарда и показатеља прописаних Правилником.

 Развојни план донео је орган управљања - Школски одбор, на предлог Актива за развојно планирање, за период од 4 године (2019-2023). 

Овим Развојним планом предвиђен је план приоритета у остваривању ОВ рада и  временска динамика   у самовредновању квалитета рада установе по појединим областима на нивоу школске године и коначно, на крају периода, самовредновање у целини.

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 • Закон о основама система образовања и васпитања , члан 41. и члан 49. –''Сл.гласник РС'', бр.88/17 и 27/18 

 • -Закон о основном образовању и васпитању члан 26.

 • Правилник о стандардима квалитета рада установе (Сл. Гл. РС- Просветни гласник, бр. 14/2018) 

 • Правилник о вредновању квалитета рада установе Сл.гласник РС, бр.10/2019) –

 •  Правилнику о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе

 • Правилник о мерама,начину и поступњу заштите и безбедности ученика за време остваривања ОВ рада и других активности које школа организује

 • Школски развојни план- 2016-2019. године 

 • Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и Савета родитеља.  

Чланови Актива су:

1.Ружица Настасић Ненадовић, дипломирани дефектолог-наставник   

   координатор Актива

2. Сандра Еделински, професор разредне наставе – из реда 

    наставника

3. Сања Павић, професор разредне наставе- из реда наставника

4. Јадранка Бајуновић, из реда локалне самоуправе

5. Марија Јовановић- реда Савета родитеља

6. Сретен Скоко- из реда ученичког парламента

2. ПОДАЦИ О ШКОЛИ

ОШ'' Јован Јовановић Змај'' Шид је самостална образовно-васпитна установа која се бави образовањем и  васпитањем деце са сметњама у развоју са подручја општине Шид.

Делатност школе је основно образовање и васпитање деце са интелектуалним сметњама, као и деце са комбинованим и вишеструким сметњама у развоју. Раније је  решења о упућивању у нашу школу доносила општинска Комисија за категоризацију (закључно са школском 2009/2010. годином) а од школске 2010/2011. године у нашу школу се уписују ученици на основу Мишљења Интерресорне комисије, тј.  од 2018/2019 године на основу измењеног Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом, члан.4, став 4, Сл. Гласник бр.80/18, уз прибављењу сагласност родитеља/старатеља детета. 

Школа је основана као самостална установа 01.01.1978.године под називом Школа за специјално основно образовање и васпитање ''Братство-јединство'' Шид, а прво специјално одељење у Шиду је отворено 1971. године при ОШ''Бранко Радичевић'' Шид.

За постигнуте резултате у раду школа је награђивана и то:        ''Шестодецембарском наградом'' општине Шид 1977. године,  Дипломом    ''Душан Вукасовић Диоген'' Суботиште 1986. године те низом диплома, плакета, награда и похвалница на манифестацијама специјалних школа и установа АП Војводине и Републике Србије.

Школа нема сопствени простор,већ је своју делатност до 9.септембра 2019. године обављала у делу објекта ОШ ,,Сремски Фронт'' у Шиду. Простор којим је школа располагала је задовољавао око 30% просторних потреба,али је  организација рада и опремљеност у потпуности била прилагођена потребама ученика. Ипак, постизали смо солидне резултате, захваљујући великом ентузијазму наставног особља, креативности и толеранцији и доброј интегрисаности ученика у живот и рад школе.

На жалост, од ове школске 2019/2020. године, школа је измештена и из објекта у улици Мајке Јевросиме, те пресељена у простор у улици Школској, бр.5, који не задовољава стандарде прописане Нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној школи садржаним у Правилнику о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе

(Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 5/2019 од 27.5.2019. године, а ступио је на снагу 4.6.2019.)

 

Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' у Шиду је у својој прошлости већ бивала суочена са тешким раздобљима, али сви запослени у школи, у складу са начелима професије којом се баве, гаје наду да је ово само привремено решење те да ће наши ученици поново добити услове какве заслужују ради остваривања њиховог пуног потенцијала.

На почетку ове школске године у школи је уписано укупно 24 ученика.

 

3. МИСИЈА ШКОЛЕ

 

ОШ ,,Јован Јовановић Змај'' Шид бави се основним образовањем и васпитањем ученика са сметњама у интелектуалном функционисању и ученика са комбинованим сметњама – сметњама из спектра первазивних поремећаја – аутизма и сметњама у развоју моторике.

Усвајањем новог Закона о основама система образовања и васпитања, престале су да важе одредбе старог Закона које су се односиле на постојање Посебних планова и програма основношколског образовања.

У складу са тим на седници Школског одбора одржаној 01.06.2010.године усвојен је Школски програм, који у потпуности поштује индивидуалне способности и могућности ученика и чији саставни део чине и ИОП-и за ученике. Дакле, ученици наше школе раде по измењеним програмима рада.

Рад са нашим ученицима карактерише:

- дефектолошка процена индивидуалних способности сваког ученика

- израда и примена индивидуалних планова рада тј. персонализованих програма наставе и учења за сваког ученика

- примена специфичних метода,облика и средстава рада у циљу стимулисања развоја и развијања већ постојећих способности и склоности сваког ученика

- праћење и проучавање напредовања сваког ученика

- укључивање свих ученика у обавезне ваннаставне индивидуалне активности ( психомоторна реедукација, корективно превентивне вежбе и игре и логопедске вежбе) које су и специфичност наше школе. Крајњи ефекти рада наставника дефектолога, олигофренолога, реедукатора психомоторике, соматопеда и логопеда, су свакако усмерени на превазилажење или ублажавање специфичних тешкоћа у учењу код  ученика, што резултира њиховим успешнијим функционисањем у свим областима живота.

Настава се изводи индивидуализирано, са пуном применом очигледности уз уважавање индивидуалних разлика у одељењу. Настоји се да ученици стекну, поред основних теоретских, што више практичних, функционалних знања,али и да се припреме за даље школовање, односно професионално оспособљавање. 

Мисија наше школе је да пратимо  савремене трендове  у образовању у земљи и свету и да квалитетним стручним радом наставника и свих запослених у школи омогућимо сваком ученику да се развија у свим областима своје личности у складу са својим  способностима, у највећој могућој мери, у пуноправног, задовољног и оствареног члана друштва.

4. ВИЗИЈА ШКОЛЕ

 

Радићемо на томе да останемо самостална образовно-васпитна установа која се бави образовањем и  васпитањем деце са сметњама у развоју са подручја општине Шид.

Желимо да побољшамо опште услове за извођење наставе и осталих школских активности, да радимо у сопственом, адекватном простору који је опремљен свом потребном опремом за савремену наставу прилагођеном деци са сметњама у развоју, са обезбеђеним стручним наставним кадром.

 

Желимо да постанемо школа у којој ученици максимално остварују потенцијале а наставници доприносе остваривању индивидуалних образовних постигнућа и стандарда квалитета рада поштујући различитост ученика и пружајући квалитетну подршку њиховом целокупном развоју. 

Желимо да ученици и наставници заједно напредују.

Желимо да школа буде пријатно место за све који су у њој!

 

5. АНАЛИЗА СТАЊА( SWОT)

 

          Јаке стране (Strengths)

        Слабе стране (Weaknesses)

Ресурси:

- 41 година постојања

- ентузијазам и тимски рад

- отвореност за сарадњу

- здравствена и социјална одговорност школе

- брига о безбедности ученика у     школи

- организован адекватан и безбедан превоз за све ученике

- бесплатна ужина

- бесплатни уџбеници,школски прибор

- бесплатни излети

- укљученост свих наших ученика у обавезне ваннаставне индивидуалне 

  активности као и слободне активности

- ИОП-и за све ученике

-редовно похађање наставе деце ромске националности и добра сарадња са родитељима ученика

- индивидуализирана настава са пуном применом очигледности уз уважавање индивидуалних разлика у одељењу 

- добра и континуирана сарадња родитеља и школе

-пружање додатне подршке у оквиру Корективно-стимулативног програма деци и ученицима који су из других установа

Ресурси:

- материјално технички: Школа нема своју зграду нити су адекватни просторни услови

( недостатак наставног простора, фискултурне сале,тоалета,кухиње трпезарије,дворишног простора)

- опрема и намештај не одговарају по нормативима и оскудни су, нарочито је проблем ескалирао умањењем простора те немогућношћу пуног искориштења и постојеће опреме

- недостатак кадра-дипломираних и /или мастер дефектолога.

-унапредити и осавременити наставни процес

-самовредновањем се не унапређује професионално деловање

      Могућности ( Opportunities)

  Препреке (Treats)

- подршка локалне самоуправе

- повећати значај и улогу наше школе удруштвеној средини 

- већа медијска активност

-активирати родитеље у заступању интереса школе

-тренутна локација школе-упућеност на сарадњу са ТШ'' Никола Тесла'' и могућност кориштења њихових ресурса нпр, фискултурне сале и пластеника за извођење огледних часова

-унапредити и осавременити наставни процес

- недостатак финансијских средстава

- слаба и недовољна подршка локалне     самоуправе

-мањкавост у дефинисању очекивања у погледу рада

- отпор променама и унапређењу професионалног рада у школи

 

6. АКЦИОНИ ПЛАН МЕРА-АКТИВНОСТИ И ПРЕДВИЂЕНА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО ОБЛАСТИМА КВАЛИТЕТА

 

План за унапређивање квалитета рада Основне школе ''Јован Јовановић Змај'' Шид се доноси на основу:

 • Извештаја о обављеном спољашњем вредновању дана 12.4.2018. године 

 • Правилника о вредновању квалитета рада установе (Сл.гласник Рс бр.10/2019), 

 • Правилника о стандардима квалитета рада установе („Сл. гласник РС“, бр. 14/2018) и 

 • На основу анкета и разговора са запосленима, ученицима и родитељима, Школским одбором и Саветом родитеља, те родитељима деце која нису ученици школе али су обухваћени мерама додатне образовне подршке од стране запослених у школи.

 •  Такође, узето је у обзир и самовредновање из претходне године и извештаји о остварености постигнућа на завршном испиту и других индикатора квалитета рада установе. 

Имајући у виду да смо мали колектив, већина запослених, родитељи и представници локалне заједнице су у наведеним Тимовима те су блиско упознати са радом истих. Ова чињеница се треба искористити као предност у раду.

 

План мера за унапређивање  квалитета рада Школе, доноси се и на основу рада и активности договорених на састанцима школског Тима за унапређивање и обезбеђивање квалитета рада и развој установе и Тима за самовредновање. Тако је на састанцима 17.9.2019 и 22.10.2019 расправљано о динамици рада на документима и донешен је закључак о најделотворнијим корацима који се могу у садашњим условима предузети.

Наиме, анализирајући наведене извештаје, активи су се сложили да у овом моменту акценат треба ставити на области и стандарде квалитета на које запослени највише могу утицати те су у складу са тим одређени и приоритети у раду по школским годинама. У даљем тексту наведени су стандарди квалитета рада школе и предложена динамика реализације акционих планова за поједине области.

Области предвиђене за вредновање и унапређивање за школску 2019/2020 годину:

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.

2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да научи.

2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмовe.

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе (облике рада, технике, поступке…), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са специфичним захтевима радног процеса.

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености.

2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење).

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања.

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика.

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама сваког ученика.

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и васпитним потребама.

2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана индивидуализације.

2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима.

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика.

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу.

2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено и образложе како су дошли до решења.

2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, професионалном праксом и свакодневним животом.

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења.

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења.

2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење.

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ наставника.

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, укључујући и оцењивање оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњој стручној школи).

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања.

2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима.

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу.

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика.

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважавају, наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима.

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа.

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења.

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала.

2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха.

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима.

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима.

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике.

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима.

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус образовања.

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика.

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…).

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности.

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и одрживи развој.

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање.

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група.

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање програма).

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.

 

Области предвиђене за вредновање и унапређивање за школску 2020/2021 годину:

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе.

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа.

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница).

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одржава специфичности установе.

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и проценама квалитета рада установе.

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика.

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи.

1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим календаром.

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и уважене су актуелне потребе школе.

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим нивоима деловања.

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и извештавање током школске године.

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са садржајем годишњег плана рада.

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметих и предметних компетенција.

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе.

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу.

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу постигнућа ученика.

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученика.

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења.

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о реализацији планираних активности.

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.

Напомена: Овај стандард је применљив само за основну школу. По доношењу програма матуре и завршног испита у средњој школи, биће усвојен посебан стандард 3.1. за овај ниво образовања.

3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег језика и математике су на нивоу или изнад нивоа републичког просека.

3.1.2. Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и математике.

3.1.3. Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и математике.

3.1.4. Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и математике.

3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког просека.

3.1.6. Ученици који добијају додатну образовну подршку постижу очекиване резултате на завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења.

3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег језика и математике су уједначена.

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика.

3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима.

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама.

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.

3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са програмским циљевима и индивидуалним потребама.

3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.

3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у индивидуализацији подршке у учењу.

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за унапређивање наставе и учења.

Области предвиђене за вредновање и унапређивање за школску 2021/2022. годину:

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТОС

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи.

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих.

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и санкције.

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се разрађени поступци прилагођавања на нову школску средину.

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање конфликата.

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.

5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични успех и успех школе.

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених за постигнуте резултате.

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику да постигне резултат/успех.

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим активностима установе.

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља.

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу.

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.

5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и родитеље, које су директно усмерене на превенцију насиља.

5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима који су укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање, трпе га или су сведоци).

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима.

5.4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа.

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима.

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошкaе аутономије наставника и стручних сарадника.

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе.

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања осећања припадности школи.

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности.

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници.

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-образовну праксу, мењају је и унапређују.

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи и ван ње.

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим нивоима школе представљају примере добре праксе.

5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих истраживања.

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе.

6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности.

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и компетенцијама запослених.

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада.

6.1.4. Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља активно учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе.

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених.

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.

6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад.

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно-васпитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада.

6.2.3. Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији унапређивања квалитета.

6.2.4. У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете за вредновање и унапређивање рада школе.

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе.

6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања.

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе.

6.3.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима.

6.3.2. Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације.

6.3.3. Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу целоживотног учења.

6.3.4. Директор планира лични професионални развој на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања свог рада.

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.

6.4.1. Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово остваривање у складу са могућностима школе.

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планирају и унапређују професионално деловање.

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем између школа вреднују и унапређују наставу и учење.

6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали.

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално.

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса.

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе.

6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, историјски локалитети, научне институције, привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији наставе и учења.

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух.

6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним организацијама и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика.

6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и међупредметне компетенције.

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника.

6.6.4. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета.

6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних компетенција за целоживотно учење ученика и наставника.

За школску 2022/2023 годину, предвиђено је целокупно самовредновање свих области квалитета као заокружен период једног циклуса у животу наше школе.

 

  7. АКЦИОНИ ПЛАН МЕРА ЗА УТВРЂЕНЕ ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Област квалитета 2: Настава и учење

     Током спољашњег вредновања извршеног 12.4.2018. године, евалуатори Школске управе Нови Сад, ову област квалитета су описали да су 2 стандарда квалитета на нивоу добре а 5 стандарда квалитета на нивоу делимичне остварености.

     Анализирајући нови Правилник о стандардима квалитета установа и показатеље којим је описана ова област те резултате самовредновање добијене у овој области, предожене су следеће активности за побољшање квалитета:

Област квалитета 2: Настава и учење

 

Рaзвojни циљ: Унапредити квалитет наставе у школи

Спeцифични циљeви:

1. Унапредити наставни процес примењујући наставне методе које су ефикасне и иновативне у односу на циљ учења

2. Повећати партиципацију наставника у реализацији часова мултидисциплинарног (интегративног) приступа, уважавајући могућности свих ученика

3. Оснажити ученике за активан рад на часу, уз дискусију и изношење мишљења, који ће пратити адекватна повратна информација

4. Побољшати процес оцењивања ученика интензивнијим праћењем и вођењем формативног оцењивања

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА

МЕРИЛО

КВАЛИТЕТА

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

ЕВАЛУАЦИЈА

ОДГОВОРНЕ ОСОБЕ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.

2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да научи.

2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмовe.

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе (облике рада, технике, поступке…), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са специфичним захтевима радног процеса.

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености.

2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење).

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе знања.

-Ефикасно

структурирање и

повезивање делова

часа, као и ефикасно коришћење времена на часу.


-Конструктивно успостављање и одржавање

дисциплине у складу са договореним правилима.

-Функционално коришћење постојећих наставних средстава.

Усмеравање интеракције међу

ученицима тако да је она у функцији

учења.

-Проверавање да ли

су постигнути циљеви часа.

-Спровођење

активности тако да

једна следи другу.

-Израда и поштовање заједничких

правила понашања.


- Подстицање ученика на сардању

( једни излажу- други постављају

потпитања).


-Израда припрема за час наставника и учитеља.

-Различити облици рада на часу (у пару, групни облик рада...).

-Израда заједничких пројеката.

- Анализа провере постигнутих циљева часа

(наставни листићи, усмене провере)

-дефектолози

-учитељи

-наставници

Континуирано, током наставне године, свакодневно

-Глобални и

оперативни

планови

наставника и

учитеља;

припреме наставника и учитеља; Протоколи праћења часова; продукти

ученичких активности

Директор, тим за самовредновање

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика.

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама сваког ученика.

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и васпитним потребама.

2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана индивидуализације.

2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима.

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика.

-Унапређивање

праксе, прилагођавање

захтева и темпа рада могућностима

ученика.


-Прилагођавање наставних материјала индивидуалним

карактеристикама ученика.

-Посвећивање времена ученицима у складу са њиховим

образовним и васпитним потребама.

-Примена

специфичних

задатака/активности/ материјала на основу ИОП-а за све ученике

.

-Вежбање различитоих задатака који су припремљени према ИОП-има ученика-Коришћење помоћних

материјала у раду.

-Рад са појединим ученицима

индивидуално, док други ученици раде у групи.

-Угледни часови, часови корелације.

- Употреба наставних листића- задаци прилагођени способностима и

могућностима ученика.

-Индивидуални рад са учеником, рад у групи, рад у пару.

-дефектолози,

наставници

-учитељи

Континуирано, током наставне године, свакодневно

Глобални и оперативни планови наставника; припреме наставника и учитеља; извештаји са

угледних и пројектних часова.

Планови

активности за ученике са ИОП- ом.

-Протоколи праћења часова

Директор, Тим за самовредновање

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу.

2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено и образложе како су дошли до решења.

2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, професионалном праксом и свакодневним животом.

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења.

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења.

2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење.

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ наставника.

-Ученици су

заинтересовани за рад на часу.

-Ученици активно и уз подршку учествују у раду на часу.


-Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу.

-Ученициуз подршку  користе доступне изворе знања.


-Ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде

учење.

-Ученици процењују тачност одговора/решења.( барем у форми да-не)

-Ученици покушавају  да образложе како су дошли до решења.

Подстицање вербалних ученика на

изношење примера, коментара.

У што је већој мери самосталан рад ученика на задатку.

- Подстицање ученика да након коментара наставника

успешно исправе грешку/поправе задатак.

- Примена различитих наставних метода.

-Часови у природи (дворишту школе, парку  и пластенику ТШ''Никола Тесла'', у воћњаку).

-Различити облици рада на часу (у пару, групни облик рада...)

Часови у установама културе- Галерија, МНУ, Градска библиотека

-Израда паноа.

-Пројектни рад, презентације.

-Подстицање вербалних ученика на дискусију.

Инсистирати на повезивању знања тако да ученици сами покушају да примене на различитим прдметима знања која су стекли.

Ученици

дефектолози,

наставници

-учитељи

Континуирано, током наставне године, свакодневно

Све врсте планова наставника, припреме наставника и учитеља; продукти ученичких

активности; фотографије са ученичких посета; ученички радови, ученичке изложбе, приредбе.

- Бројност постављања питања од стране ученика у вези са темом.

- Коришћење наставног

средства( уџбеник,свеска, листић и сл.)

-Код вербалних ученика, ученичко објашњење како су дошли до решења које ће се видети кроз Протокол о праћењу часова.

Директор, тим за самовредновање, белешке наставника

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, укључујући и оцењивање оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњој стручној школи).

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања.

2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима.

2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу.

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика.

-Прилагођавање захтева

могућностима ученика.

Оцењивање са адекватном

повратном информацијом.

-Учење ученика техникама

самопроцене .

-Давање јасних и потпуних повратних

информација и похваљивање

напредовања у учењу (формативно оцењивање).

-Коришћење различитих метода и

техника праћења постигнућа у циљу што јасније и објективније провере.

Наставници израђују сопствене педагошке свеске са договореним елементима-општи подаци-име ученика, назив програма наставе и учења, подела на сумативно и формативно оцењивање, у коме се јасно уочава класификациони период на који се сумативна оцена односи, тип-начин –врста оцењивања и у оквиру формативног оцењивања сва запажања од значаја за напредовање и развој ученика.

Ученичке радове прати увек повратна информација.

-Истицање ученицима шта су научили, шта још треба да науче, у

чему да исправе грешке.

- Давање задатака прилагођених

могућностима и способностима ученика.

-Писмене и усмене провере знања, тамо где су могуће, код ученика који нису у могућности да раде овај вид процене организовати примену асистивних и аугментативних  средстава који имају улогу провере функционалности знања

Петнаестоминутна провера на крају часа (која се не уписује у дневник,и има улогу формативног оцењивања и репетиторијума оног што се радило- Интензивирати формативно , поред сумативног оцењивања

ученика.

Ученици

дефектолози,

наставници

-учитељи

Континуирано, током наставне године, свакодневно

-контролни и писмени задаци и други видови провере, свеска за праћење

ученика. Глобални и оперативни планови

наставника; припреме наставника и учитеља.

-Анализе успеха; извештаји о напредовању

ученика; анализе и дискусије на

састанцима одељењског већа и тима за инклузију који прате рад

ученика.

-персонализовани планови активности

ученика који раде по ИОП-у.


-Протоколи праћења часова

Директор, тим за самовредновање

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.

2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважавају, наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима.

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа.

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења.

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала.

2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха.

-Исказивање поштовања и

испољавање емпатије према ученицима.

-Адекватно реаговање на међусобно неуважавање

ученика.

-Коришћење различитих поступака за

мотивисање ученика.

-Давање могућности ученицима да

постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења на часу.

-Анкета ученика.

- Примерено реаговање од

стране наставника и учитеља на неуважавање.

-Подстицање

стидљивих ученика да се укључе у

активности на часу.

-Постављање питања од стране вербалних ученика, у вези са темом, без

устручавања.

-Љубазан,

емпатичан став наставника према ученицима.

-Охрабривање ученика за

изношење мишљења.

-похваљивање ученика  и мотивисање да покушају и кад су захтеви нешто већи-

различити начини исказивања задовољства ученика

Ученици

дефектолози,

наставници

-учитељи

Континуирано, током наставне године, свакодневно

Урађена анкета; плакати у функцији наставе; 

боравак.

летопис школе; статут школе; веб сајт школе

учесталост учешћа ученика у ак

тивностима

-протоколи праћења часова

Директор, тим за самовредновање

             

Област квалитета 4: Подршка ученицима

Рaзвojни циљ: Наставити обезбеђивање подршке  у школи

Спeцифични циљeви:

 1. Обезбедити наставак партиципације ученика у активностима у локалној заједници који имају образовно-васпитни карактер

 2. Побољшати мере пружања професионалне оријентације и каријерног вођења.

 

Током спољашњег вредновања извршеног 12.4.2018. године, евалуатори

Школске управе Нови Сад, ову област квалитета су описали да су сви стандарди квалитета задовољавајуће

 остварени.

Анализирајући нови Правилник о стандардима квалитета установа и показатеље којим је описана ова област и 

резултате самовредновање добијене у овој области, предожене су следеће активности и мере  за унапређење квалитета:

СТАНДАРД КВАЛИТЕТА

МЕРИЛО

КВАЛИТЕТА

АКТИВНОСТИ/МЕРЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

ЕВАЛУАЦИЈА

ОДГОВОРНЕ ОСОБЕ ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима.

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима.

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике.

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима.

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус образовања.

-Постојање јасних процедура и правила поступања у свим осетљивим ситуацијама

-Постојање оперативних и фукционалних персонализованих планова за све ученике

-реализовање радионица и пројеката у којима су интегрисани и образовни и васпитни циљеви-као што су пројекти у оквиру наставе математике, технике и технологије, биологије, српског језика детаљно испланирани е евалуирани са елементима предузетништва 

-информисаност родитеља/број  реализованих састанака са родитељима и старатељима

-спремност родитеља да у границама својих могућности заступају интересе школе

-оперативност транзиционих планова

-број реализованих посета средњим школама 

-Спровођење

активности тако да

једна следи другу.

-Израда и поштовање заједничких

правила понашања.


- Подстицање ученика на сарадњу и поверење

-анализирање успеха и, уколико је потребно ревидирање персонализованих програма

-организовање родитељских састанака

-саветодавни рад са родитељима

-Израда заједничких пројеката.

-Презентације завршених пројеката 

-посете  средњим школама

-сарадња са релевантним институцијама- културним и ЦСР

-дефектолози

-учитељи

-наставници

- одговорне особе у релевантним институцијама-

-ученици

-родитељи/старатељи

Континуирано, током наставне године

-Глобални и

оперативни

планови

наставника и

учитеља;

припреме наставника и учитеља; Протоколи праћења часова; продукти

ученичких и пројектних  активности

Директор, тим за самовредновање

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…).

4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности.

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и одрживи развој.

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање.

-оперативност плана рада Тима за безбедност

-извештаји Тима за безбедност ученика- (број интервентних и превентивних активности)

-евиденција ваннаставних активности у дневницима рада

-врста-(тематски) и квалитет продуката ученичког ангажовања

-учесталост спровођења петнаестоминутних ф

физичких активност- квалитет понуђене ужине-и 

-повезаност одрђених наставних јединица са професионалном оријентацијом и каријерним информисањем

-посете релевантним културним, здравственим институцијама

-радионице које промовишу ненасилну комуникацију, другарство, вршњачку сарадњу, правила лепог понашања-

-Музичке радионице са ппрофесорком Стојаковић из ОМШ''Ф.Вишњић'' Шид

-Заједничке радионице са ученицима и наставницима из других основних и средњих школа у циљу упознавања шире социјалне средине. промовисања активности и умећа наших ђака и стицања информација о образовним и професионалним могућностима које нуди локална заједница   

- дефектолози

-учитељи

-наставници

- одговорне особе у релевантним институцијама-

-ученици

Континуирано, током наставне године

Глобални и оперативни планови наставника; припреме наставника и учитеља; извештаји са

радионица и пројектних активности.

Планови

активности за ученике са ИОП- ом.

-Протоколи праћења часова

Фотографије са активности

Директор, Тим за самовредновање

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група.

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима из осетљивих група и 

Евиденција уписаних ученика

Евиденција долазака ученика на наставу-број изостанака са наставе

Оперативност персонализованих програма учења

-Број остварених састанака, сусрета и слично са установама на локалу из области здравствене и социјалне заштите

 

Уредно и ажурно вођење ес-дневника

Посвећеност при изради педагошких профила-евидентирање свих појединости од значаја за напредак и развој ученика 

Интензивна сарадња са породицом ученика ради информисања о променама које могу утицати на ученике како у школској средини тако и у породичном окружењу

-сарадња са стручњацима из поменутих установа

- дефектолози

-учитељи

-наставници

- одговорне особе у релевантним институцијама-

-ученици

Континуирано, током наставне године

Све врсте планова наставника, припреме наставника и учитеља; продукти ученичких

активности; фотографије са ученичких посета; ученички радови, ученичке изложбе, приредбе, фотографије,

белешке наставника

Директор, тим за самовредновањеСаставни део овог развојног плана представљају и Извештаји Тима за самовредновање.

Евалуација  планираних мера и активности за наведене две области квалитета је предвиђена за крај  периода 2019/2020. школске године.

Овај Школски развојни  план је разматран на седници Школског одбора ОШ'' Јован Јовановић Змај'' и  усвојен дана______________.

 

Председник Школског Одбора          мп                  Директор школе

Драгана Тубић                                                              Ивана Вејновић

____________________________                             ____________________