Реедукација психомоторике

Реедукација психомоторике подразумева рад са ученицима на општим и специфичним вежбама. Вежбе опште реедукације обухватају вежбе за доживљај телесне целовитости, гестуалног и објективног простора, вежбе латерализованости, вежбе за уједначавање тонуса, осамостаљивање и координацију покрета, вежбе за уочавање и препознавање ритмова и процену трајања времена, вежбе за контролу импулсивности, вежбе релаксације, док вежбе специфичне реедукације обухватају вежбе за дисграфију, дислатерализованост, дизартрију, дискалкулију, дисгнозију, хиперкинетичко понашање и смиривање тикова као и вежбе у сврху стимулисања психомоторике. Циљ предмета је достизање оптималног нивоа интеграције чулних информација, развоја аудитивних, визуелних и тактилно- кинестетичких функција, оптималног психомоторног развоја, когнитивних способности, вербалне и невербалне комуникације, социјалних и практичних вештина. Сам предмет је организован кроз индивидуалне вежбе за ученике од 1. до 8. разреда и групне вежбе за ученике од 1. до 4. разреда.

 

tanja (2)