Распоред звоњења и смене у школи

Настава за ђаке је организована у једној смени-сва четири одељења похађају наставу у преподневној смени.

Први час почиње у 7.45.h а шести час се завршава 12.50.h

По потреби, факултативне активности се одвијају у време предчаса, од 6.55h.

Редни број часа Звони за почетак часа Звони за крај часа
Предчас (0. час) 6.55. 7.40.
1. час 7.45. 8.30.
2. час 8.35. 9.20.
3. час 9.30 10.15.
4. час 10.25. 11.10.
5. час 11.15. 12.00.
6. час 12.05. 12.50.

Општу организацију рада и њено деловање поставља директор школе.

Школа ради на основу Правилника о календару образовно-васпитног рада за ОШ са седиштем на територији АП Војводине за школску 2018/2019. годину.

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017 и 27/2018) и члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/16), a на основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице број: 128-031-214/2016 пд 19.07.2016. године, заменик покрајинског секретара.