Основна школа '' Јован Јовановић Змај '' Шид, са седиштем у улици Мајке Јевросиме бр.1 у Шиду, бави се основним образовањем и васпитањем ученика са сметњама у развоју,и то ученика са сметњама у интелектуалном функционисању и ученика са комбинованим сметњама- сметњама из спектра первазивних развојних поремећаја- аутизма и сметњама у развоју моторике.

Наша школа се налази у објекту ОШ“Сремски фронт“ Шид.

У школској 2018/2019.г. настава се одвијала у 4 адаптиране учионице, кабинету залогопеда, кабинету за превентивно- корективне вежбе и игре и кабинету за психомоторну реедукацију као и терену за извођење наставе физичког васпитања.

Такође, школа користи санитарни чвор и трпезарију у школи у чијем се објекту налазимо- дакле у објекту ОШ''Сремски фронт'' Шид.

­­­­­­­­­­­­­­­       Школа је последњих година побољшала услове рада уређењем простора и допуном опремеи средстава у циљу унапређења образовно - васпитног рада.

     Учионице располажу потребним потрошним материјалом и дидактичким средствима која су у функцији подстицања дечјег развоја, а њихов број, врста и намена прилагођени су потребама образовно - васпитног рада. На тај начин делује се на стално унапређивање услова за школски живот и рад деце.      

     Настава се у школској 2018/2019. години одвијала у једној смени. Први час је почињао у 7.45 часова а шести се завршавао у 12.50 часова. За потребе слободних активности, одр жавање секција користио се термин предчаса са почетком у 6.55.часова.

Након завршетка наставе, наши ученици су имали организован повратак кући школским комбијем.