ОДЛУКА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА

                                                                                                           КОВИДА19

На Наставничком већу од 27.08.2020.год.је разматран и усвојен План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за ОШ. На основу тога примењивати део Правилника о посебном програму образовања и васпитања.

Ученици су подељени у две групе према прописима Министарства о потребној дистанци. Часови трају по пола сата, велики одмор двадесет минута. Ученици имају по пет часова први циклус /шест часова други циклус.

Настава се изводи по моделу поделе одељења на две групе. Први и други циклус се смењују у две групе током недеље- А и Б. Због специфичности организације наставе и поделе на модел рада групе А и Б сви наставници су у дежурству сваки дан.

Препоручије се одржавање часова приоритетних предмета. Одржавање заштитних мера ( ношење заштитне маске, дезинф.руку,просторија,...) и мера дистанце морају се у потпуности поштовати.

ПРАВИЛНИК О ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Кординатор Тима за развојно планирање Ружица Н.Ненадовић обавестила је Наставничко веће о Плану реализације наставе у следећим условима:

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања је припремио План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу, који је саставни део Правилника о посебном програму образовања и васпитања и представља полазну основу за планирање, организацију и реализацију наставе.

НАСТАВНИЦИ У ОБАВЕЗИ ДА ПРЕУЗМУ ПЛАНОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ:

Завод за унапређивање образовања и васпитања урадио је планове реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања или других ванредних ситуација и околности, у којима је таксативно наведено шта ће се радити на часовима свих предмета од првог до осмог разреда.

Изузетак је физичко за који ће, због специфичности самог предмета бити урађен план по темама и изборни предмети – други страни језик, грађанско васпитање и верска настава, за које планови реализације нису урађени пошто је захтев Министарства просвете био да се дефинишу само за обавезне предмете.

Градиво није сажето, али у Правилнику о посебном програму пише да је дозвољено одступање до 20 одсто.

– Дакле, у зависности од модела реализације наставе, који ће се можда мењати током године како се буде развијала епидемиолошка ситуација у појединим регионима, свакој школи је остављена могућност да одступи од плана реализације до поменутог процента. Једна од предности плана реализације наставе је што ће у свим школама бити исти редослед тема и наставних јединица, а то ће бити усклађено са ТВ часовима, па ће сви радити истим редоследом