На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и члана 23 Статута Основне школе „ Јован Јовановић Змај “ Шид из Шида, Школски одбор је на седници одржаној дана 22.02.2018.године, донео

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” Шид

Опште одредбе

 

Члан 1.

 

Овим правилником утврђују се врсте испита, рокови за полагање испита, испитна комисија, организација и начин полагања испита, оцењивање на испиту, записник о полагању испита и правна заштита ученика у вези са полагањем испита у Основној школи "Јован Јовановић Змај" Шид (даље: Школа) у складу са Законом, Законом о основном образовању и васпитању и Статутом Школе.

Врсте испита и рокови за полагање

 

Члан 2.

 

У Школи се полажу следећи испити:

- завршни;

- поправни;

- разредни;

- испити ученика који завршава школовање у року краћем од предвиђеног - брже напредовање;

- испит по приговору;

- испити ученика осмог разреда који имају више од две недовољне оцене или нису положили поправни испит;

- испит из страног језика који ученик није изучавао у Школи;

Члан 3.

 

Завршни испит полаже ученик након завршеног осмог разреда, по програму завршног испита за школску годину у којој је завршио осми разред, писаним путем - решавањем тестова, у складу са Законом о основном образовању и васпитању.

Програм завршног испита доноси министар.

Прилагођавање завршног испита за ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, зависно од врсте додатне потребне подршке, врши се према ИОП-у 2 код кога је измењен садржај образовно-васпитног рада, исхода и стандарда постигнућа у коме се, осим већ наведеног, прецизно планира прилагођавање општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа ученика у односу на прописане и прилагођавања садржаја за све предмете, осим наставног програма може да се измени и наставни план, на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком ученику.

Ученик са сметњама у разтвоју и инвалидитетом полаже завршни испит у складу са његовим моторичким и чулним могућностима, односно условима које зхтева одређена врста инвалидитета.

Поправни испит полаже ученик од четвртог до осмог разреда који на крају другог полугодишта или на разредном испиту има до две недовољне закључне бројчане оцене из наставних предмета, као и ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из једног или два предмета.

Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више наставних предмета. Ученик може бити неоцењен из наставног предмета уколико није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова тог предмета, а оцењивањем се утврди да није достигао образовне стандарде на основном нивоу.

Ученик може да полаже испит из страног језика који се није изучавао у школи, по прописаном наставном програму за одређени разред.

Испит у поступку бржег напредовања ученика - ученик који се истиче знањем и способностима може у току једне школске године да заврши два разреда, полагањем испита и заврши основну школу у року краћем од осам година, под условима и по поступку који прописује министар. Испуњеност услова за брже напредовање ученика утврђује наставничко веће.

Ученик осмог разреда који има више од две недовољне закључне бројчане оцене или не положи поправни испит, не понавља разред, већ завршава започето образовање и васпитање у истој школи полагањем испита из предмета из којих има недовољну оцену, у складу са Законом.

Испит по приговору полаже ученик који је поднео приговор на испит. Приговор на испит поред ученика може да поднесе и његов родитељ или законски заступник.

Члан 4.

 

Ученик од четвртог до седмог разреда полаже поправни испит у августовском испитном року, а ученик осмог разреда у јунском и августовском испитном року.

Остали испити могу се полагати у следећим испитним роковима:

- септембарски;

- новембарски;

- јануарски;

- априлски;

- јунски;

- августовски;

Испитна комисија

 

Члан 5.

 

Сви испити, осим завршног испита, полажу се пред испитном комисијом од три члана, од којих најмање два морају бити из реда стручног већа.

Испитну комисију решењем образује директор Школе за сваки испит и сваки испитни рок.

Члан 6.

 

Уколико је неки од чланова испитне комисије спречен да присуствује испиту, директор ће решењем одредити новог члана комисије најкасније до почетка одржавања испита.

Ако се замена не обезбеди благовремено, изостанак члана комисије констатује се записнички, а директор одређује нови рок за полагање испита.

Члан испитне комисије на испиту по приговору или жалби на оцену не може бити наставник чија је оцена оспорена или на чији предлог је утврђена закључна оцена.

У саставу комисије која је образована у случају поништавања испита не могу бити чланови комисије чији је испит поништен.

Организација и начин полагања испита

 

Члан 7.

 

Ученик може да приступи полагању испита, уколико је претходно поднео пријаву за полагање испита.

Ученику који је уредно пријавио испит, али из оправданих разлога не приступи полагању и који поднесе доказ о немогућности полагања испита, директор Школе, на његов захтев, може одобрити полагање испита ван утврђених рокова.

Члан 8.

 

Пре полагања испита, ученик се од стране чланова испитне комисије упознаје са правима и обавезама за време полагања испита.

Члан 9.

 

Уколико се испит састоји из писменог и усменог дела испита, прво се полаже писмени део.

Писмени део испита траје 45 минута, односно 1 школски час.

Приликом полагања писменог дела испита није дозвољено коришћење помоћне литературе.

Ученик не сме да напусти просторију у којој се обавља писмени испит без одобрења испитне комисије, не сме да користи мобилни телефон, електронски уређај или друга средства којима се омета спровођење испита.

У току дана ученик може да ради писмени део испита само из једног предмета.

Члан 10.

 

Усмени део испита полаже се извлачењем испитних цедуља.

Испитна цедуља садржи најмање три испитна питања.

Испитна комисија припрема испитна питања тако да се испитним питањима обухвати целокупно градиво наставног предмета.

Број испитних цедуља мора бити од исте 10 % већи од броја ученика који полажу одређени испит.

Члан 11.

Пре него што почне да одговара, ученик може да замени испитну цедуљу.

Замена испитне цедуље утиче на оцену на испиту и то се констатује у записнику.

Члан 12.

 

Ученик се може удаљити са испита уколико користи мобилни телефон, електронски уређај или друга средства, недолично се понаша према члановима испитне комисије или ремети ток испита.

Испитна комисија уноси у записник о полагању испита напомену да је ученик удаљен са испита, уз навођење разлога за удаљење.

Ученик који је удаљен са испита из разлога прописаних ставом 1. овог члана Правилника оцењује се негативном оценом.

Члан 13.

 

У току дана ученик може да ради писмени део испита само из једног предмета.

Оцењивање на испиту

 

Члан 14.

 

Чланови испитне комисије утврђују оцену већином гласова.

Оцена испитне комисије постаје коначна уколико у законом прописаном року не буде поднета жалба на испит, односно протеком рока за подношење жалбе на испит.

Члан 15.

 

Ако ученик у току испита одустане од полагања испита, сматра се да испит није положио и то се констатује у записнику.

Записник о полагању испита

 

Члан 16.

 

Записник о полагању испита Школа води за сваког ученика појединачно.

Записник се води на обрасцу и на начин прописан Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи.

Правна заштита ученика

 

Члан 17.

 

Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе приговор на испит прописан посебним законом у року од 24 сата од саопштења оцене.

Директор школе је дужан да одлучи о приговору у року од 24 сата од њеног пријема.

Ако утврди да је испит обављен противно Закону или Закону о основној школи и прописима донетим на основу њих, поништиће испит и упутити ученика на поновно полагање испита.

Испит се организује у року од три дана од дана подношења приговора.

Када је поништен испит директор образује нову комисију (најмање три члана, од којих су два стручна за предмет) у чијем саставу не могу бити чланови комисије чији је испит поништен.

Оцена комисије је коначна.

Ако директор донесе одлуку да приговор није основан, подносилац приговора има право приговора на одлуку директора просветном саветнику.

Просветни саветник дужан је одлучити по приговору на одлуку директора у року од седам дана.

Просветни саветник доставља одлуку о приговору директору установе и подносиоцу приговора у року од три дана од дана доношења одлуке.“

Уколико директор не донесе одлуку по приговору на испит, односно уколико ученик није задовољан одлуком директора по приговору на испит, ученик, његов родитељ или старатељ може да поднесе захтев за заштиту права ученика Министарству просвете, у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.

Ако оцени да је захтев основан, Министарство ће у року од осам дана од дана пријема захтева да упозори Школу и одреди јој примерен рок за отклањање повреде закона. Ако Школа не поступи по овом упозорењу, Министарство ће одлучити о захтеву.

          ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

                                                                                                                                                                 Драгана Тубић