На основу члана 119. став 1. тачка 1) и члана 120. став 8. Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17) и члана 28. И 29. Стату­та Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Шид, у Шиду, Савет родитеља Школе, на седници одржаној 08.03.2018. године, донео је

П О С Л О В Н И К   О   Р А Д У  
САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„ Јован Јовановић Змај“ Шид

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пословником о раду Савета родитеља Основ­не школе „ Јован Јовановић Змај“ Шид, уређују се начин рада и одлучивања Савета родитеља Школе .

Члан 2.

Савет ради на седницама које се одржавају у згради Школе, у просторији коју одреди председник Савета (у даљем тексту: председник).

Поред позваних лица, седници Савета могу да присуствују и друга лица, по одо­брењу председника.

 Члан 3.

Савет представља и заступа председник.

Председник:

1) саставља предлог дневног реда и обавља друге радње припремања седнице Савета;

2) сазива седнице и руководи радом на седницама;

3) учествује у дискусијама и на други начин доприноси проналажењу најбо­љег решења по свакој тачки дневног реда;

4) предузима мере за одржавање несметаног тока седнице;

5) потписује записнике, одлуке и друге акте Савета;

6) предузима мере за извршење аката Савета и прати њихово извршење;

7) обавља друге послове у складу са Пословником.

Члан 4.

Председник и заменик председника бирају се на првој седници Савета у новом сазиву (у даљем тексту: конститутивна седница).

Конститутивну седницу сазива и руководи радом на тој седници до избора пред­седника члан Савета који је први на списку чланова Савета.

На конститутивној седници сваком члану Савета уручује се Пословник.

Рад конститутивне седнице почиње констатовањем да је изабран нови сазив Савета и читањем списка чланова.

Члан 5.

Савет бира председника и заменика председника из реда чланова Савета.

Кандидате за председника и заменика председника има право да предложи сваки члан Савета.

О кандидатима се гласа оним редом којим су предложени.

Члан 6.

Председник и заменик председника врше те функције до краја мандата Савета у једном сазиву.

Председник или заменик председника може бити разрешен пре истека мандата на лични захтев.

Председник или заменик председника може бити разрешен пре истека мандата и на предлог члана Савета, ако не обавља савесно послове из своје надлежности.

Одлуку о разрешењу доноси Савет и на истој седници бира новог председника или заменика председника.

Члан 7.

Заменик председника обавља послове из надлежности председника у случају његове спречености.

Ако су и председник и заменик председника спречени да обављају послове из надлежности председника, председник или заменик председника одређују једног члана Савета да обавља те послове.

Члан 8.

Члан Савета има следеће обавезе:

1) да редовно и на време долази на седнице;

2) да са седнице изостане само ако је оправдано спречен и да о спречености и разлогу спречености обавести без одлагања председника, директора Школе (у даљем тексту: директор) или секретара Школе (у даљем тексту: секретар);

3) да се не удаљава са седнице без одобрења председника;

4) да савесно учествује у раду на седници;

5) да не омета рад на седници;

6) да поступа по налозима председника.

Члан 9.

Повреда одредаба Пословника може бити разлог за престанак чланства у Са­ве­ту пре истека мандата.

Одлуку о разрешењу доноси Савет, на предлог председника, заменика пред­сед­ника или члана Савета.

 

II. РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ САВЕТА

 

1. Сазивање седнице

Члан 10.

Седницу Савета припрема и сазива председник.

Седнице се сазивају по потреби.

Седница се обавезно сазива на захтев најмање једне трећине чланова Савета, као и на захтев директора, Школског одбора, Наставничког већа или Ученичког пар­ламента.

Члан 11.

Седници Савета обавезно присуствују директор или помоћник директора и сек­ре­тар.

Изузетно, Савет може одлучити да се седница одржи и у случају одсуства сек­ретара, ако процени да његово присуство није неопходно.

Члан 12.

У пословима око припремања и сазивања седнице и у пословима око извр­ша­вања одлука Савета председнику помажу директор и/или помоћник директора и се­кретар, а, по потреби и други запослени у Школи.

Члан 13.

Седница Савета се сазива достављањем писаног позива члановима Савета и другим лицима чије је присуство потребно.

Позив се доставља лично, преко ученика – детета члана Савета или путем поште, препорученом пошиљком.

Позив за седницу обавезно садржи време и место одржавања седнице и пред­лог дневног реда.

У прилогу позива за седницу доставља се потребан писани материјал.

Позив се доставља најкасније __ дана пре дана одређеног за одржавање сед­нице, осим у хитним случајевима, када се тај рок не мора поштовати.

У нарочито хитним случајевима седница се може заказати и телефоном, при чему се такође не мора поштовати рок из става 5. овог члана.

Члан 14.

Одлука о сазивању седнице и предложени дневни ред објављују се на огласној табли Школе и на школској интернет страни најкасније 3 дана пре дана одређеног за одржавање седнице.

У случају потребе хитног заказивања седнице Савета, одлука о сазивању сед­нице и предложени дневни ред могу се објавити и на сам дан одржавања седнице.

2. Ток седнице

Члан 15.

Пре отварања седнице председник прозива чланове Савета и на списку чла­нова евидентира њихово присуство, односно одсуство.

Члан 16.

Председник отвара седницу пошто утврди да је присутно више од половине чланова Савета, директор, секретар и остала лица чије је присуство неопходно.

Члан 17.

После отварања седнице, председник позива чланове Савета да предложе из­ме­не и/или допуне предлога дневног реда и о њиховим предлозима се посебно гласа.

После утврђивања коначног предлога дневног реда, доноси се одлука о ус­ва­јању дневног реда.

Члан 18.

После усвајања дневног реда, председник отвара дискусију по свакој тачки дневног реда појединачно.

Члан 19.

Право да учествују у дискусији имају сви чланови Савета.

Право да учествују у дискусији, по одобрењу председника, имају и директор, помоћник директора, секретар и друга позвана лица.

Дискутанти су обавезни да приликом дискусија расправљају, по правилу, само о питањима која су од непосредног значаја за доношење одлуке по тачки дневног реда о којој се расправља.

3. Одржавање реда на седници

Члан 20.

О одржавању реда на седници стара се председник.

Члан 21.

Председник ће опоменути члана Савета или друго присутно лице које и после одузимања речи наставља да говори, као и лице које се непристојно понаша и/или на други начин омета рад на седници.

Члан 22.

Ако опоменуто лице и даље наставља да омета рад на седници, на предлог председника, заменика председника или члана Савета Савет ће донети одлуку о његовом удаљењу са седнице.

Лице на које се одлука о удаљењу односи обавезно је да одмах по изрицању мере удаљења напусти просторију у којој се седница одржава.

Мера удаљења односи се само на седницу Савета на којој је изречена.

 

4. Одлучивање

 

Члан 23.

Савет доноси две врсте одлука:

1) одлуке по тачкама дневног реда;

2) закључке.

Члан 24.

Одлука по тачки дневног реда треба да садржи:

1) јасан и потпун одговор на питање које садржи тачка дневног реда по којој је донета;

2) име и презиме, односно функцију лица одговорног за извршење одлуке;

3) начин извршења одлуке;

4) рок за извршење одлуке;

5) начин праћења извршења одлуке.

Члан 25.

Ако из било ког разлога нису испуњене све претпоставке за доношење одлуке по некој тачки дневног реда, председник ће предложити да се доношење одлуке по тој тачки дневног реда одложи за неку од следећих седница.

Члан 26.

Када одлучује о процедуралним питањима а не по тачкама дневног реда, Са­вет доноси закључке.

Закључак има исте саставне делове као и одлука по тачки дневног реда.

Члан 27.

Одлука Савета је донета ако је за њено доношење гласала већина од присут­них чланова.

Члан 28.

Одлуке се доносе на предлог председника.

Чланови Савета, по правилу, гласају јавно, подизањем руку, на позив пред­сед­ника.

Члан 29.

Члан Савета може гласати за или против доношења одлуке, а може остати и уздржан.

После гласања, председник пребројавањем гласова утврђује да ли је одлука донета.

Члан 30.

Одлуке се, по правилу, доносе гласањем о једном предлогу председника.

Ако се током дискусије по некој тачки дневног реда уобличи више предлога, председник ће све предлоге ставити на гласање, редом којим су изложени.

Члан 31.

Одлука о предлогу чланова Школског одбора из реда родитеља и других законских заступника ученика (у даљем тексту: родитељи) до­носи се тајним гласањем.

Предлог чланова Школског одбора има право да поднесе сваки члан Савета.

За тајно гласање користе се гласачки листићи које потписује председник и који су оверени малим печатом Школе.

Члан 32.

Гласање спроводи комисија која се састоји од три члана (у даљем тексту: Комисија), укључујући и пред­седника, а коју из свог састава именује Савет на седници на којој се утврђује предлог чланова Школског одбора.

Право да предложи члана Комисије има сваки члан Савета.

За председника нити члана Комисије не може бити изабрано лице које је кандидат за члана Школског одбора из реда родитеља.

Комисија пре гласања пребројава гласачке листиће и дели их члановима Са­ве­та.

Одмах после гласања, Комисија јавно пребројава гласове и објављује резултат гласања.

Члан 33.

За члана Школског одбора предложени су кандидати који су добили највећи број гласова.

У случају једнаког броја гласова који онемогућава утврђивање предлога, гласање ће се поновљати све док на основу резултата гласања не буде било могуће утврдити предлог чланова Школског одбора.

Члан 34.

Одлука Савета којом је утврђен предлог чланова Школског одбора из реда ро­дитеља ученика без одлагања се доставља Скупштини јединице локалне самоуправе, ради благовременог именовања Школског одбора.

5. Прекид и одлагање седнице

Члан 35.

Ако се мерама из Пословника не може одржати ред на седници Савета, пред­седник ће донети одлуку да се седница прекине и утврдиће време њеног наставка.

Исту одлуку председник ће донети и ако у току седнице престане да постоји неки други услов за њено одржавање.

Члан 36.

Ако седници не присуствује потребан број чланова Савета и/или остала лица чије је присуство неопходно, председник доноси одлуку да се седница одложи и истовремено утврђује дан и час када ће се одржати седница, водећи рачуна о року за доношење одлука по тачкама из предложеног дневног реда.

Исту одлуку председник ће донети и ако није испуњен неки други услов за одржавање седнице.

6. Остали задаци Савета родитеља

 

Члан 37. 

Савет поред утврђених послова на својим седницама разматра и учествује и у извршавању следећих задатака:

-          Разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика

-          Разматра, предлаже и учествује у решавању питања: успеха и владања ученика; односа ученика према обавезама у школи и ван ње; организовања свих облика образовно- васпитног рада школе, друшвеног и спортског живота ученика; заштите животне средине; итд.;

-          Даје мишљење о плану екскурзије и учествовању на музичким камповима,

-          Подстиче ангажовање родитеља у решавању питања од утицаја на рад и резултате рада школе;

-          Предлаже представнике родитеља за органе школе, у скалду са Статутом;

-          Предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;

-          Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређење образовно- васпитног рада;

-          Учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;

-          Разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештај о његовом остваривању, вредновању и о самовредновању;

-          Разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе;

-          Даје предлог Школском одбору за намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;

-          Обавља и друге послове утврђене Статутом и другим општим актима школе.

Савет родитеља своја питања, предлоге и ставове упућује Школском одбору, директору школе и стручним органима школе.

 

 

Записник са седнице

 

Члан 38.

О раду на седници Савета води се записник.

Записник води секретар Школе (у даљем тексту: записни­чар).

У случају спречености административног радника да води записник, пред­сед­ник одређује друго лице за вођење записника.

Члан 39.

Записник се води у свесци записника, за чије је чување одговоран записничар.

Када се свеска записника потроши, односно испуни, трајно се чува у архиви Школе.

Члан 40.

Прва тачка дневног реда сваке седнице Савета је усвајање записника са прет­ходне седнице.

Одлука којом се усваја записник са претходне седнице може садржати и ис­прав­ке и допуне које треба унети у тај записник.

Члан 41.

Записник садржи основне податке о седници и раду на њој, и то:

1) место, дан и час почетка седнице;

2) број присутних чланова Савета и имена, односно функције других присут­них лица;

3) имена чланова Савета који су оправдали изостанак;

4) констатацију да постоје услови за одржавање седнице и да је седница отво­рена, односно констатацију да услови за одржавање седнице не постоје, па се седница одлаже;

5) дневни ред седнице;

6) кратак приказ дискусија по свакој тачки дневног реда и имена дискутаната;

7) изјаве које су унете на инсистирање појединих дискутаната;

8) податке о мерама изреченим са циљем да се одржи ред на седници и о ли­цима којима су мере изречене;

9) податке о одлучивању Савета по свакој тачки дневног реда;

10) издвојена мишљења чланова Савета поводом одлука по појединим тачкама дневног реда;

11) податак о прекиду седнице;

12) податак о часу завршетка седнице;

13) друге податке о седници, које председник сматра значајним.

 

7. Завршне одредбе

 

Члан 41.

            Овај пословник ступа на сангу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

             У Шиду, 18.03.2018.године                                                                                             Председник Савета родитеља

                                                                                                                                                          Стојковић Сања